เกียรติบัตร

การพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน(Lesson Study)
ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนในสหวิทยาเขต 1 - 4 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนในสหวิทยาเขต 5 - 8