เกียรติบัตรกรรมการผู้ตัดสิน การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษไทย
เลขเกียรติบัตร ชื่อ-สกุล โรงเรียน รายการตัดสิน ดาวน์โหลด โหลด
865นางพุทธชาติ พนมพงศ์ศรีไผทสมันต์เรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-๓1
866นางประไพ เพียรมีรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-๓1
867นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่งสุรวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-๓1
868นางทิพย์การุนย์ วรรณโยโคกยางวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-๓1
869นายวีรวัฒน์ ยกดีสวายวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-๓1
870นางอรพิมพ์ สมาธิกุลแตลศิริวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-๖1
871นางวารุณี หมายสุข สนมวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-๖1
872นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐสุรวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-๖1
873นางอรอนงค์ ศรีมงคลนารายณ์คำผงวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-๖1
874นายธราดล บุญยาพงษ์ศีขรภูมิพิสัยเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-๖1
875นางมณี นรสารสิรินธรแต่งคำประพันธ์ ม.๑-๓ ประเภท กลอนแปด1
876นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยกุลพนาสนวิทยาแต่งคำประพันธ์ ม.๑-๓ ประเภท กลอนแปด1
877นายประสิทธิชัย ชัยชนะยางวิทยาคารแต่งคำประพันธ์ ม.๑-๓ ประเภท กลอนแปด1
878นายขจร กงล้อมแร่วิทยาแต่งคำประพันธ์ ม.๑-๓ ประเภท กลอนแปด1
879นายสุภัญญู ศรีโทธาตุศรีนครแต่งคำประพันธ์ ม.๑-๓ ประเภท กลอนแปด1
880นายโกศล วงษ์สุนทรชุมพลวิทยาสรรค์แต่งคำประพันธ์ ม.๔-๖ ประเภท  อินทรวิเชียรฉันท์1
881นายอนุวัฒน์ แก้วลอยสำโรงทาบวิทยาคมแต่งคำประพันธ์ ม.๔-๖ ประเภท  อินทรวิเชียรฉันท์1
882นายสามารรถ ศรีมงคลนารายคำผงวิทยาแต่งคำประพันธ์ ม.๔-๖ ประเภท  อินทรวิเชียรฉันท์1
883นางสาวปุญญาภา วันดีกาบเชิงวิทยาแต่งคำประพันธ์ ม.๔-๖ ประเภท  อินทรวิเชียรฉันท์1
884นางสาวพิมพ์สุภักดิ์ ชูเชิดท่าตูมประชาเสริมวิทย์คัดลายมือ ม.๑-๓1
885นางสาวสุจิตรา กะการดีรัตนบุรีคัดลายมือ ม.๑-๓1
886นางสาวกาญจนา ศรีราชเมืองแกพิทยาสรรค์คัดลายมือ ม.๑-๓1
887นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวยสิรินธรคัดลายมือ ม.๑-๓1
888นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอมตั้งใจวิทยาคมคัดลายมือ ม.๑-๓1
889นางจินตนา วงษ์สุนทรชุมพลวิทยาสรรค์คัดลายมือ ม.๔-๖1
890นางสาวรัตนาภรณ์ กล้าแรงสุรพินท์พิทยา คัดลายมือ ม.๔-๖1
891นางดาราวรรณ แข่งขันท่าตูมประชาเสริมวิทย์คัดลายมือ ม.๔-๖1
892นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาดแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารคัดลายมือ ม.๔-๖1
893นางศรีฏลา ศรีลานุชสิรินธรคัดลายมือ ม.๔-๖1
894นางกองแก้ว แพงสุดโท วีรวัฒน์โยธินย่อความ ม.๑-๓1
895นายวันชัย พิงภูงานาดีวิทยาย่อความ ม.๑-๓1
896นายสิทธิพงษ์ ปินะถาพนมดงรักวิทยาย่อความ ม.๑-๓1
897นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตรสุรวิทยาคารย่อความ ม.๑-๓1
898นางอรสา บุญยาพงษ์ศีขรภูมิพิสัยย่อความ ม.๑-๓1
899นางเสาวณีย์ หยิบล้ำแตลศิริวิทยาย่อความ ม.๔-๖1
900นายประสงค์ โสมรัตนานนท์สิรินธรย่อความ ม.๔-๖1
901นายวีระพงษ์ เมินดีไทรแก้ววิทยา ย่อความ ม.๔-๖1
902นายกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดีทุ่งกุลาพิทยาคมย่อความ ม.๔-๖1
903นายยุทธภูมิ มีพรหมดีประสาทวิทยาคารย่อความ ม.๔-๖1
904นางกุสุมา แสนสุขสิรินธรพินิจวรรณคดี ม.๑-๓1
905นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐ วีรวัฒน์โยธินพินิจวรรณคดี ม.๑-๓1
906นางสาวจิตใส จินดาศรีจอมพระประชาสรรค์พินิจวรรณคดี ม.๑-๓1
907นายนนธยา หาญมานพสนมวิทยาคารพินิจวรรณคดี ม.๑-๓1
908นายวิชัย จันทร์สอนศีขรภูมิพิสัยพินิจวรรณคดี ม.๑-๓1
909นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล สุรวิทยาคารพินิจวรรณคดี ม.๔-๖1
910นางตุลาลักษณ์ วันแสนสุรินทร์พิทยาคมพินิจวรรณคดี ม.๔-๖1
911นายปรีชา สีตะแกะโนนเทพพินิจวรรณคดี ม.๔-๖1
912นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์นาดีวิทยาพินิจวรรณคดี ม.๔-๖1
913นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ประสาทวิทยาคารพินิจวรรณคดี ม.๔-๖1