เกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษไทย
เลขเกียรติบัตร ชื่อ-สกุล โรงเรียน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน คะแนน ดาวน์โหลด โหลด
2631นางสาวชวิศา มะลิมาตย์สิรินธร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)ชนะเลิศเหรียญทอง896
2632นางสาววีรินทร์ มนูสารพงศ์สุรวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง8714
2633นางสาวมยุริณ ชมจันทึกชุมพลวิทยาสรรค์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง8613
2634นางสาวสุนิสา เสาทองท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง857
2635นางสาวสุดารัตน์ ทองแม้นจอมพระประชาสรรค์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง859
2636นางสาวสุกัญญา ช่องงามธาตุศรีนคร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง858
2637นางสาวญาดา สาธรแตลศิริวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง856
2638นางสาวมณฑาทิพย์ ประคำทองศรีไผทสมันต์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง8310
2639นางสาวปนัดดา ชำนาญเนาว์ประสาทวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง8013
2640นางสาวรัตนศิริ สวายประโคนทุ่งมนวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน7813
2641นายขวัญชัย มะโนศรีศีขรภูมิพิสัย เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน786
2642นางสาวมินตรา จันทร์โสรขนาดมอญพิทยาคม เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน785
2643นางสาวธัญญารัตน์ พูนทรัพย์รามวิทยารัชมังคลาภิเษก เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน778
2644นางสาวสุนิสา สุขจิตเมืองลีงวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน776
2645นายปฏิพัทธ์ กระโทกนอกสังขะ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน7711
2646นางสาวเมธาวี กลีบม่วงท่าสว่างวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน765
2647นางสาวสุวิมล กิ่งเกษลานทรายพิทยาคม เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน766
2648นายพรเทพ สัญจรดีไทรแก้ววิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน7611
2649นางสาวสุภาพร ช่อเพชรสุรินทร์พิทยาคม เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน756
2650นางสาวสุภัชชา ดาศรีบุแกรงวิทยาคม เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน757
2651นางสาวฉัตรทริดา พันธ์เกียรติ์เทพอุดมวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน756
2652นางสาวนริศรา พรมยะมาตร์พนมดงรักวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน757
2653นางสาวกนิษฐา น้อยถนอมช้างบุญวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน745
2654นางสาวมัณฑนา อาศัยเมืองโคกยางวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน745
2655นางสาวพิมใจ กันภัยเบิดพิทยาสรรค์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน746
2656นางสาวจิราวรรณ แสงเพ็งบัวเชดวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน748
2657นางสาวพัชรินทร์ พูนทรัพย์กาบเชิงวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน7312
2658นายอานนท์ สืบทองสนมวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน731
2659นางสาวธิดารัตน์ สดใสมัธยมทับทิมสยาม 04 เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน7210
2660นางสาวศาตะนันท์ กะรัมย์สุรินทร์ราชมงคล เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง6811
2661นางสาวศศิกานต์ วิวาห์สุขแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง685
2662นางสาวสุริวิภา สุวรรณพัฒน์รัตนบุรี เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง6810
2663นางสาวอรวีร์ บุญโกมลห้วยจริงวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง6810
2664นางสาวภัทราภรณ์ สิงห์โตทองสำโรงทาบวิทยาคม เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง684
2665นางสาวกัญญารัตน์ รุ่งเรืองสินรินทร์วิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง688
2666นางสาวปริศนา สังสัญชาติวีรวัฒนโยธิน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง6815
2667นางสาวรัญชิดา พัฒน์กุศลพรมเทพพิทยาคม เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง676
2668นางสาวปิยะพร เฉลิมรักษ์ กระเทียมวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง6713
2669นายสุทธิพงษ์ นามสุขเมืองบัววิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง665
2670นางสาวนภาพรรณ สุขพินิจกาบเชิงวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง668
2671นางสาวอรดา เกษีนาดีวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง6513
2672นางสาวสุนิสา เสาว์ใหญ่ตาเบาวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง658
2673นางสาวมลฑิรา ปัตตายะโสหนองแวงวิทยาคม เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง656
2674นางสาวโสรยา บูรณะพนาสนวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง646
2675นางสาวกชกร คงรินทร์ สุรินทร์ภักดี เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง639
2676นางสาวรสิตา ล้อมนาคตานีวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง636
2677นางสาวธิดา หาดคำยางวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง636
2678นางสาวศิริพร เจริญยิ่งบึงนครประชาสรรค์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง637
2679นางสาวสุนิสา อาจภักดีวังข่าพัฒนา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง608
2680นายณัฐวุฒิ ถาพันธ์มัธยมศรีสำเภาลูน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง607
2681นางสาวพรรณพร ทรัพย์มั่นแร่วิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง605
2682นางสาววิไลลักษณ์ เสมอภาคสวายวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม556
2683นางสาวพิมลดา แจ่มใสกุดไผทประชาสรรค์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม549
2684นางสาวฑิตฐิตา สำรวมจิตพญารามวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม547
2685นางสาวกนกวรรณ พิเลิศแกศึกษาพัฒนา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม518
2686นางสาวจิรนันท์ ยืนยาวสุรพินท์พิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม504
2687นางสาวกรรณิการ์ คำทะศรีณรงค์พิทยาลัย เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม488
2688เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ดอกศรีจันทร์สุรวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)ชนะเลิศเหรียญทอง888
2689เด็กหญิงอารยา ศรีแก้วแตลศิริวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง866
2690เด็กหญิงมาริสา แก้วหอมชุมพลวิทยาสรรค์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง855
2691เด็กหญิงไอลดา กุลบุตรท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง846
2692เด็กหญิงสิริญาพร เท่าเทียมธาตุศรีนคร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง839
2693เด็กหญิงรัศนี สุขจิตรพนมดงรักวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง8210
2694นางสาวอนงค์นาฎ แก้วอ่อนสิรินธร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง814
2695นางสาวสุภาพร สืบเทพลานทรายพิทยาคม เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง805
2696นางสาวสุพรรษา แสนกล้าจอมพระประชาสรรค์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน788
2697เด็กหญิงบัณฑิตา เพิ่มแก้ว กาบเชิงวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน775
2698เด็กหญิงศุภิสรา จำปาศรีกระเทียมวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน766
2699เด็กหญิงณัชฌา ชาวดีเบิดพิทยาสรรค์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน756
2700เด็กหญิงวนิดา ยินดีนารายณ์คำผงวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน756
2701เด็กชายสุรศักดิ์ โดดกระโทกสุรินทร์พิทยาคม เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน748
2702เด็กหญิงกนกวรรณ มลัยพันธุ์หนองแวงวิทยาคม เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน737
2703เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพิ่มนิตย์นาดีวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน729
2704นางสาวทองเพชร บุญเต็มสำโรงทาบวิทยาคม เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน715
2705เด็กหญิงกรรณิการ์ สำราญล้ำตาเบาวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน715
2706นางสาวธณัฐชา ไชยรินศีขรภูมิพิสัย เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน715
2707เด็กหญิงสุวิชาดา ชำนาญสิงห์ประสาทวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน7010
2708เด็กหญิงมนลดา ฤกษ์ดีสวายวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน707
2709เด็กหญิงจิราพร คำงามยางวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน706
2710เด็กหญิงธิรัฐดา นาฬิเกร์ โคกยางวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน708
2711เด็กหญิงศศิกานต์ สมใจชนะรามวิทยารัชมังคลาภิเษก เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง688
2712เด็กหญิงสมใจ การงานจบโคกตะเคียนวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง685
2713เด็กหญิงจันจิรา แซ่เซียวแกศึกษาพัฒนา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง677
2714เด็กชายธนาพงษ์ จันทร์ภามัธยมศรีสำเภาลูน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง6712
2715เด็กหญิงพัชราภา เหลื่อมล้ำสนมวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง665
2716เด็กหญิงณิชนันท์ สุกใสสินรินทร์วิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง665
2717เด็กหญิงนันท์นภัส ลักขษรรณิดาแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง655
2718เด็กหญิงกิตติญาพร สุขอยู่กุดไผทประชาสรรค์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง657
2719เด็กหญิงณัฐธิดา ชุมสุขวังข่าพัฒนา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง658
2720เด็กหญิงสุกัลยา เรื่องสุขสุดศรีไผทสมันต์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง646
2721เด็กหญิงฉัตรกมล วงษ์ฉลาดขนาดมอญพิทยาคม เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง645
2722เด็กหญิงสุภิญญา โสภาพศรีณรงค์พิทยาลัย เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง648
2723เด็กหญิงทินัดดา ก้านอินทร์ตั้งใจวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง635
2724เด็กหญิงพรพิมล ศรีมงคลพนาสนวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง637
2725เด็กหญิงกานต์ทิตา โพธิยาบัวเชดวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง639
2726เด็กหญิงศศิธร หอมหวลช้างบุญวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง627
2727เด็กหญิงสกุณา สมานมิตร สังขะ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง6214
2728เด็กหญิงเกศสุดา ประดับสุขสุรพินท์พิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง626
2729เด็กหญิงปาริชาติ โฉมงามสุรินทร์ภักดี เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง616
2730เด็กหญิงประภาศิริ แก้วเลิศท่าสว่างวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง618
2731เด็กหญิงนันท์ภัทร พยุงวงษ์เมืองลีงวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง6110
2732เด็กหญิงปวีณา อินทร์ตาประสาทเบงวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง619
2733เด็กชายพรชัย สุกใสรัตนบุรี เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง6113
2734เด็กหญิงเขมิกา ปัญญาดีวีรวัฒน์โยธิน เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง608
2735เด็กหญิงอติกานต์ เพชรใสดีเมืองบัววิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง604
2736เด็กหญิงณัฐนิชา ดาศรีบุแกรงวิทยาคม เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง608
2737เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ ละม้ายวรรณ์ไทรแก้ววิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง609
2738เด็กหญิงอริสสา เวรุวนารักษ์แนงมุดวิทยา เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง606
2739เด็กหญิงทินมณี ทองผงมัธยมทับทิมสยาม 04 เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง608
2740เด็กหญิงศิริยากรณ์ มณีศรีบึงนครประชาสรรค์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง607
2741นางสาวเนื้อทอง จันทร์ครบสุรวิทยาคาร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)ชนะเลิศ5013
2742นางสาวกุลิสรา ชิณภาสิรินธร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)รองชนะเลิศอันดัล ๑4610
2743นางสาวรุ่งนภา กมลแนงมุดวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)รองชนะเลิศอันดัล ๒446
2744นายสหัสวรรษ พิมพ์เก่าพนมดงรักวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)รองชนะเลิศอันดัล ๓43.56
2745นายเอกอธิป อินทรนุชสังขะ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)รองชนะเลิศอันดัล ๔42.56
2746นางสาวกนกพร คูณหารหนองแวงวิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม427
2747นางสาวสุดารัตน์ รสหอมปราสาทเบงวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม40.55
2748นายจักรพรรดิ์ สีนิลห้วยจริงวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม40.510
2749นางสาวนาราลักษณ์ ทองเกลี้ยงเมืองลีงวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม39.510
2750นางสาวดวงขวัญ พันธ์เกียรติบัวเชดวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม395
2751นายภูมินทร์ เกณสาคูศีขรภูมิพิสัย พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม36.56
2752นางสาวสุภัสสร กงจักรนาบัววิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม3611
2753นางสาวสุวนันท์ เกิดทรัพย์ท่าสว่างวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม366
2754นางสาวสุชาดา ระยาย้อยพรมเทพพิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม367
2755นางสาวสุกัญญา วันดีกาบเชิงวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม3510
2756นางสาว ศรีลัดดา ศาลางามจอมพระประชาสรรค์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม336
2757นางสาวเขมิสรา ไหมทองรัตนบุรี พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม327
2758นางสาวชลลดา แถบเดียวตานีวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม318
2759นางสาวอโรชา พุดซาชุมพลวิทยาสรรค์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม3110
2760นางสาวอนุชล มหาวันสนมวิทยาคาร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม317
2761นางสาวจิราภรณ์ เหลาบุญมาโนนเทพ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม3112
2762นางสาวสุวนันท์ ใจตรงสัตย์แร่วิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม307
2763นางสาวแคทรินทร์ ผิวดีสุรพินท์พิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม307
2764นางสาวมุทิตา เเสงเรืองมัธยมศรีสำเภาลูน พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม3013
2765นายชยากร สุขพินิจประสาทวิทยาคาร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม299
2766นายสุวินทวงศ์ เสาวรารักษ์สินรินทร์วิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม297
2767นายเอกภพ สมพริ้งสวายวิทยาคาร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม286
2768นายกฤษณะ เล็งหากระเทียมวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม27.59
2769นางสาวชฎาพร เฉวียงวาดนารายณ์คำผงวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม2713
2770นางสาวสุชาดา สืบสามท่าตูมประชาเสริมวิทย์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม276
2771นางสาวศศิวิมล สิงห์สนั่นเมืองบัววิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม2622
2772นางสาวสุดารัตน์ บุญแจกขนาดมอญพิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม265
2773นางสาวสุพัตรา เที่ยงทัศน์พระแก้ววิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม268
2774นางสาวสุรีย์ กลุตกำรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม24.55
2775นางสาววราภรณ์ จอมหงษ์แตลศิริวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม24.57
2776นางสาวศิริตา อยู่ดีรัมย์นาดีวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม23.54
2777นางสาวจิตรลัดดา ทองฝอยสุรินทร์พิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม228
2778นางสาวทิชาภรณ์ ลักขษรลานทรายพิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม2211
2779นางสาวสุนิสา ชัยเชิดชูบุแกรงวิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม228
2780นายนิตยา สุขแน่นวังข่าพัฒนา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม227
2781นางสาวชมพูนุช ภาสดาศรีณรงค์พิทยาลัย พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม224
2782นางสาวกนกวรรณ ไกรเพชรเมืองแกพิทยาสรรค์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม218
2783นายจิรพงษ์ ประดาสุขทุ่งกุลาพิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม204
2784นางสาววิรดา จินาวัลย์ธาตุศรีนคร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม205
2785นางสาวอรัญญา พวงประยงค์ยางวิทยาคาร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม208
2786นางสาวสุพิชชา นามขันธ์สำโรงทาบวิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม204
2787นางสาวศศิประภา ไทยยิ่งแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม206
2788นางสาวบุษยมาศ โอชาเบิดพิทยาสรรค์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม19.55
2789นายธณัชวัจน์ หวังหิรัญกุลวีรวัมน์โยธิน พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม197
2790นางสาววรรณษา ยิ่งเรงเริงบึงนครประชาสรรค์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม185
2791นางสาวชุติมน เพ็งพิศมัธยมทับทิมสยาม 04 พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม165
2792นางสาวศิริพรสวรรค์ รินหมู่ดีสุรินทร์ภักดี พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม1411
2793นางสาวพรพรรณ อันวิเศษช้างบุญวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม1410
2794นางสาวอัญชลี เหมาะดีทับโพธิ์พัฒนวิทย์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม147
2795นางสาวปรียา หาญเมืองเชื้อเพลิงวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม105
2796นางสาวสายพิน จันทร์ชื่นพนาสนวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม811
2797เด็กหญิงรินลฌา เรียงเงินสิรินธร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)ชนะเลิศ519
2798เด็กหญิงณภัทร สุขร่วมสุรินทร์ราชมงคล พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)รองชนะเลิศอันดัล ๑4710
2799เด็กหญิงสุพัตรา กะการดีวังข่าพัฒนา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)รองชนะเลิศอันดัล ๒415
2800เด็กหญิงวิจิตรานุช จันทเกษเบิดพิทยาสรรค์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)รองชนะเลิศอันดัล ๓396
2801เด็กหญิงเธียรขวัญ ปะทะขีนังสุรวิทยาคาร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)รองชนะเลิศอันดัล ๔395
2802เด็กชายศุภกร หาญเสมอนาบัววิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม385
2803เด็กหญิงธมลวรรณ สำนักนิตย์ศีขรภูมิพิสัย พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม378
2804เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีทองสุขวีรวัมน์โยธิน พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม356
2805เด็กหญิงอรรัมภา แสวงสุขตั้งใจวิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม344
2806นางสาวณัฐธิดา ใจกล้าลานทรายพิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม345
2807เด็กหญิงณัฐสุภา มีนามท่าตูมประชาเสริมวิทย์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม337
2808เด็กชายอิสระพงษ์ สุขดีกระเทียมวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม338
2809นางสาวพรไพลิน ใยดีพนาสนวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม327
2810เด็กหญิงนิตยา ปานะโปยสวายวิทยาคาร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม318
2811เด็กหญิงกมลพร วังงามชุมพลวิทยาสรรค์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม315
2812เด็กหญิงชนัญชิดา สุขสนิทพรมเทพพิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม318
2813เด็กหญิงภัทราภรณ์ แซ่จึ่งธาตุศรีนคร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม3110
2814เด็กหญิงจิราพร ดมหอมสินรินทร์วิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม316
2815เด็กชายวัฒนา ผดาวัลย์ห้วยจริงวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม3015
2816เด็กหญิงณัฐวรากรณ์ บุญเฉลยพระแก้ววิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม308
2817เด็กหญิงสุภาวิตา สีบานเย็นสังขะ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม2913
2818เด็กหญิงวัฒนากร เสาวะโรช้างบุญวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม288
2819นางสาววิลัยลักษณ์ สุขสนั่นทับโพธิ์พัฒนวิทย์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม289
2820เด็กหญิงดาราวรรณ ภูคลังขวาวใหญ่วิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม287
2821เด็กหญิงวรรณษา อุดมเดชบัวเชดวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม285
2822เด็กหญิงวาณิชา งามสง่าจอมพระประชาสรรค์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม27.54
2823เด็กหญิงกนกพร มลัยพันธุ์หนองแวงวิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม275
2824เด็กชายธรรมสรณ์ บุญเยี่ยมนาดีวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม2610
2825เด็กหญิงเกวลิน ขาวงามรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม266
2826เด็กหญิงวรัญญา ศรีจันทร์สนมวิทยาคาร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม267
2827นางสาวกัณทิชา ลำดวนหอมมัธยมศรีสำเภาลูน พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม268
2828เด็กชายชัยวัฒน์ ทันดีแร่วิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม268
2829เด็กหญิงกุลยา ทองฝอยสุรินทร์พิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม2511
2830เด็กหญิงอทิตตา เสนาะเสียงแตลสิริวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม258
2831เด็กหญิงฐณิชา ปัญญาเหลือสุรพินท์พิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม254
2832เด็กหญิงธนาภรณ์ หอมขจรเมืองลีงวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม2411
2833เด็กชายสุกฤษฎิ์ เชิดโฉมขนาดมอญพิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม246
2834เด็กหญิงสุนิสา บุญมากประสาทวิทยาคาร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม238
2835นางสาวพัชรมณฑ์ สระแก้วรัตนบุรี พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม237
2836เด็กหญิงเจนจิรา มณีสดท่าสว่างวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม2218
2837เด็กหญิงภัทรมัย หงส์ทองเมืองแกพิทยาสรรค์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม226
2838เด็กหญิงขวัญนภัทร เมาหวลเมืองบัววิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม213
2839เด็กหญิงสุรินทร์พร บุญเต็มสำโรงทาบวิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม217
2840เด็กหญิงปนิดา แจ่มใสพนมดงรักวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม218
2841เด็กหญิงอารยา สายน้อยสุรินทร์ภักดี พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม20.55
2842เด็กหญิงภัทรอนงค์ ขันงามนารายณ์คำผงวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม207
2843เด็กหญิงปวีณา ทองนำบึงนครประชาสรรค์ พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม2010
2844เด็กหญิงอทิตยา พิศกศรีณรงค์พิทยาลัย พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม199
2845เด็กหญิงปิยดา แสนพยุหะเชื้อเพลิงวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม184
2846เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีเหมาะมัธยมทับทิมสยาม 04 พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม189
2847เด็กหญิงศุทธินี ชาวสวนบุแกรงวิทยาคม พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม164
2848เด็กหญิงณัฏฐา ภากันกาบเชิงวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม165
2849เด็กหญิงกรวรรณ แก้วเกลียวแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม1413
2850นางสาววริศรา กุดหอมชุมพลวิทยาสรรค์ คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)ชนะเลิศเหรียญทอง919
2851นางสาวนลินทิพย์ เพ็งแจ่มประสาทวิทยาคาร คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง896
2852นางสาวศุทธินี สารเหล่าศีขรภูมิพิสัย คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง877
2853นางสาวชมพูนุช หงษ์ทองกาบเชิงวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง867
2854นางสาวกมลฑา มะลัยทองนารายณ์คำผงวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง857
2855นางสาวประกายดาว นันทรัตน์ห้วยจริงวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน796
2856นางสาวปวีณา โพธิ์แก้วสินรินทร์วิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน795
2857นายฉัตรดนัย ทองแม้น จอมพระประชาสรรค์ คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน796
2858นายสุภกิณท์ สังสัญชาติแนงมุดวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน794
2859นางสาวจิราพร ดัชถุยาวัตรหนองแวงวิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน796
2860นางสาวชลดา พรมชื่นวังข่าพัฒนา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน796
2861นางสาวพรรณิกา จำปาทองกระเทียมวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน796
2862นางสาวมัณฑิตา บุตรงามปราสาทเบงวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน796
2863นางสาวทิพากร ศรีสอนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน796
2864นางสาวมลิสา พลโยธินพระแก้ววิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน785
2865นายสรศักดิ์ สาจันทร์สังขะ คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน787
2866นางสาวฟารีดา สายสีสิรินธร คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน788
2867นายจิระ ไกรเสือพนมดงรักวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน789
2868นางสาวกันภิรมย์ พรมอุกมัธยมทับทิมสยาม 04 คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน786
2869นางสาวสุธิชา ประกายแก้วสุรพินท์พิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน774
2870นางสาวอารียา หงษ์ทองเมืองลีงวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน779
2871นางสาวเบญจมาศ เหลาเลิศเบิดพิทยาสรรค์ คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน777
2872นางสาวอภิชญา ปิยัไพรโคกตะเคียนวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน7715
2873นางสาวพรหมรัตน์ บุพศิริสุรวิทยาคาร คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน767
2874นางสาวจุฑารัตน์ แลเพลินโคกยางวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง694
2875นางสาวอาธิติญา นามภักดีสนมวิทยาคาร คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง697
2876นางสาวจรัญญา บัวสงขนาดมอญพิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง694
2877นางสาวเอมอร นิลเยี่ยมเชื้อเพลิงวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง6912
2878นางสาววันวิสา เมืองดีเทพอุดมวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง685
2879นางสาวมณฑาทิพย์ ทรัพย์มากช้างบุญวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง687
2880นางสาวสุภาวดี จ่ายพิมพ์ตั้งใจวิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง688
2881นางสาวสุดารัตน์ สารธรลานทรายพิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง682
2882นางสาวจุฬารัตน์ แซ่ตังทุ่งมนวิทยาคาร คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง687
2883นางสาววรรณนิภา สุขวาสนะแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง679
2884นางสาวศมัญญา สุขสินสวายวิทยาคาร คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง675
2885นางสาวตมิสา คำผมรัตนบุรี คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง676
2886นางสาวชลธิชา สุธาจิตร์สุรินทร์พิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง677
2887นายอาทิตย์ สัมฤทธิ์นอกยางวิทยาคาร คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง676
2888นางสาวธิดารัตน์ โสภารักษ์นาดีวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง676
2889นางสาวพรรษา หาดทองรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง662
2890นางสาวอนัญาพร กัลยาโพธิ์กุดไผทประชาสรรค์ คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง667
2891นางสาวสุจิตรา บรรเพชรศรีณรงค์พิทยาลัย คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง665
2892นางสาวประภาศรี นาคแสงพรมเทพพิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง668
2893นางสาวนิตยา ยืนยงพญารามวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง664
2894นางสาวขวัญฤดี บุญชาติบึงนครประชาสรรค์ คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง666
2895นางสาวบุษรา ดวงเด่นฉายตาเบาวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง665
2896นางสาวชนินาถ ใจสุระสำโรงทาบวิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง665
2897นางสาวดวงชีวัน เพลงกระโทกทับโพธิ์พัฒนวิทย์ คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง664
2898นางสาววรรณวิสาข์ ผึ่งผายศรีไผทสมันต์ คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง667
2899นายประสิทธิ์ จริญญาขวาวใหญ่วิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง665
2900นางสาววนาวัลย์ ร่องน้อยแร่วิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง668
2901นางสาวสุดารัตน์ หลวงเมืองบัวเชดวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม598
2902นางสาวพรทิพย์ พลเมืองแกศึกษาพัฒนา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม599
2903นางสาวพินดารัตน์ ร่มเย็นเมืองบัววิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม595
2904นางสาวธิดารัตน์ เสาทองเมืองแกพิทยาสรรค์ คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม598
2905นางสาวสิริยา ศรีรามตานีวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม588
2906นายอนุชิต เพ็งพันธ์ธาตุสรีนคร คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม586
2907นางสาวสุพัตรา ชูเชิดมัธยมศรีสำเภาลูน คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม589
2908นายธนากร ศรีแก้วแตลศิริวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม5815
2909นางสาวกมลชนก เสนาะเสียงบุแกรงวิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม578
2910นางสาววิภาดา วิโรจน์รัตน์ ไทรแก้ววิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม5711
2911นายนพรัตน์ สำรวมจิตรวีรวัฒน์โยธิน คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม576
2912นายโยธิน แว่นดีพนาสนวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม564
2913นางสาวแพรดาว ราชโสภาทุ่งกุลาพิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม567
2914นายอนุชิต มีแสวงสุรินทร์ภักดี คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม568
2915นายทองพูน วรรณธรรมท่าสว่างวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม565
2916เด็กหญิงธัญมน สุยคงสิรินธร คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)ชนะเลิศเหรียญทอง928
2917เด็กหญิงปวีกรณ์กร ฮึกเหิมกาบเชิงวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง919
2918เด็กชายอติชาต บัวสายกระเทียมวิททยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง8910
2919เด็กหญิงรักษิตา แถบทองสุรวิทยาคาร คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง878
2920เด็กหญิงชื่นนภา ชื่นตาห้วยจริงวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง857
2921เด็กหญิงกัลยารัตน์ วารูหลังเมืองแกพิทยาสรรค์ คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง845
2922เด็กหญิงภัสสลัลนี บุดดาวงศ์สังขะ คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง837
2923เด็กหญิงแพรวา พิมวันนารายณ์คำผงวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง8210
2924เด็กหญิงกชพร สุขสวัสดิ์ชุมพลวิทยาสรรค์ คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง817
2925เด็กหญิงเมทนี สุดเนตรเมืองบัววิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน795
2926เด็กหญิงอัชฌา พลคะชาประสาทวิทยาคาร คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน786
2927เด็กชายรัฐชัย ระศรรัตนบุรี คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน7711
2928เด็กหญิงรินรดา อักษรศรีสุขวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน768
2929เด็กหญิงมาริศา ดวงภาคสวายวิทยาคาร คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน754
2930เด็กชายณัฏฐากร รัตนเดชสนมวิทยาคาร คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน747
2931เด็กหญิงนิลลดา การะเกดศีขรภูมิพิสัย คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน737
2932เด็กหญิงมินตรา สำราญดีตานีวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน7212
2933เด็กหญิงณัฐวรา คงชื่นจิตรแนงมุดวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน714
2934เด็กหญิงณัฐณิชา ปรากฏชื่อสินรินทร์วิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน709
2935เด็กหญิงพรทิพย์พา ประมวลมัธยมศรีสำเภาลูน คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน706
2936เด็กหญิงภัทรสุดา ศรีทองสุขวีรวัฒน์โยธิน คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน706
2937เด็กหญิงดารารินทร์ ศรีอาพา (ไม่แน่ใจนามสกุล)นาบัววิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน7010
2938เด็กหญิงชมพูนุช อุ้มเพ็ชร ขนาดมอญพิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง697
2939เด็กหญิงสมฤทัย ใจดีจริงตาเบาวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง695
2940เด็กหญิงสุภาวดี แสนดีลายทรายพิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง698
2941เด็กหญิงสมฤดี สงพัดธาตุศรีนคร คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง686
2942เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โกฎหอมท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง6814
2943เด็กหญิงนารีรัตน์ แดงกัมรันเบิดพิทยาสรรค์ คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง688
2944นายจีระศักดิ์ แซ่โค้วบัวเชดวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง676
2945เด็กหญิงหทัยทิพย์ สมานมิตรจอมพระประชาสรรค์ คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง675
2946เด็กหญิงสุพิมนต์ ผลมะเฟืองหนองขุนศรีวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง677
2947เด็กหญิงธิดารรัตน์ ตลับทองรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3) เหรียญทองแดง668
2948เด็กหญิงกนกวรรณ ช่อมะลิปราสาทเบงวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง668
2949นางสาวแสงเพ็ชร ศรีจันอินโคกตะเคียนวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง655
2950เด็กหญิงสุริษา สุขอนันต์ไทรแก้ววิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง6514
2951เด็กหญิงมณีเกต ศาลางามช้างบุญวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง657
2952เด็กหญิงอัฉริยา สันทาลุนัยสำโรงทาบวิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง647
2953เด็กหญิงวรรณดา จูงงามสุรินทร์พิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง6411
2954เด็กหญิงกลิกา สุขวงษ์ศาแตลศิริวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง635
2955เด็กหญิงมัชชุวิญญ์ สุวิชาเทพอุดมวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง636
2956เด็กหญิงสุนิสา นิพัฒน์แร่วิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง639
2957เด็กหญองเอมอร พุดชูแกศึกษาพัฒนา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง6313
2958เด็กหญิงชลธิชา กลิ่นสุคนธ์ยางวิทยาคาร คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง634
2959เด็กหญิงปณิตา ไกรจันทร์พรมเทพพิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง6214
2960เด็กหญิงนาริศา สายยศพนมดงรักวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง626
2961นางสาวนิศารัตน์ ทองใสศรโคกยางวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง629
2962เด็กหญิงพันธิตรา สมพงษ์พระแก้ววิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง625
2963เด็กชายอลงกรณ์ หารคำแหงพนาสนวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง628
2964เด็กหญิงสังวรี มีพร้อมสุรินทร์ภักดี คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง6111
2965เด็กหญิงปัญรส จันทร์โชติเมืองลีงวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง614
2966เด็กหญิงสลิลทิพย์ นิเรืองรัมย์บึงนครประชาสรรค์ คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง615
2967เด็กหญิงชบาไพร สาทิพจันหนองแวงวิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง619
2968เด็กหญิงณัฐวรินทร์ จินดาศรีตั้งใจวิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง617
2969เด็กหญิงธิญาดา สัตย์ซื่อท่าสว่างวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง615
2970เด็กหญิงพิมพิกา จันทร์จำรัสศรีไผทสมันต์ คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง6110
2971เด็กหญิงปารนีย์ บุญมากนาดีวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง616
2972เด็กหญิงอรมณียา ยืนยงพญารามวิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง616
2973เด็กหญิงอลิษา เจริญศิริสุรินทร์ราชมงคล คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง606
2974เด็กหญิงณัฐณิชา จอกทองกุดไผทประชาสรรค์ คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง606
2975เด็กหญิงเบญญากร พิลาศรีสุรพินท์พิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง605
2976เด็กหญิงธิดารัตน์ ใสยิ่งมัธยมทับทิมสยาม 04 คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง609
2977เด็กหญิงศรัณย์พร กะทิศาสตร์ศรีณรงค์พิทยาลัย คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง607
2978เด็กหญิงนงนภัส บุญรัตน์ขวาวใหญ่วิทยา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง603
2979เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เพ่งพิศบุแกรงวิทยาคม คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม585
2980เด็กหญิงปริฉัตร สิงหาวังข่าพัฒนา คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม579
2981นางสาวสินีนาฏ จุลรังสีรัตนบุรี ย่อความ ระดับ ม.ปลายชนะเลิศเหรียญทอง89.64
2982นางสาวปรัสรา เชิดสุขสิรินธร ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง864
2983นางสาวสาริกา ดีพลงามสำโรงทาบวิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง837
2984นางสาวรัชนี บุญมากนาดีวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง81.38
2985นางสาวอลิษา ดาวโรยรัมย์ศรีไผทสมันต์ ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง80.611
2986นางสาวสิติกาญจน์ ผาดโผนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง80.69
2987นางสาวเบ็ญจมาศ มณีศรีบัวเชดวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง80.34
2988นางสาวปุณยาพร สมหวังสนมวิทยาคาร ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง808
2989นางสาวสุวนันท์ สิงห์ฉลาดวังข่าพัฒนา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง805
2990นางสาวศิรินภา จารัตน์สินรินทร์วิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง806
2991นางสาวปาริฉัตร เจือจันทร์แตลศิริวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญเงิน757
2992นางสาวพัชริดา คงดวงดีสุรวิทยาคาร ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญเงิน759
2993นางสาวอรษา เหิกขุนทดโคกตะเคียนวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญเงิน707
2994นายณัฐภูมิ ขำศรีตั้งใจวิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง654
2995นางสาวกัญติมา สกุลเตียวเชื้อเพลิงวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง6513
2996นางสาวธัญชนก มีคำเบิดพิทยาสรรค์ ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง654
2997นางสาวอาริญา ชัยทองธาตุศรีนคร ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง659
2998นางสาวฐิตินันท์ ศรีมุ้ยโนนเทพ ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง658
2999นางสาวพนิดา หล่อทองสุรพินท์พิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง647
3000นางสาวจิรัชญ์ลดา ตลับทองจอมพระประชาสรรค์ ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง643
3001นางสาวฐิตินันท์ กิจเจริญทุ่งมนวิทยาคาร ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง649
3002นางสาวปาริชาต สาวเกลียววีรวัฒน์โยธิน ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง6310
3003นางสาวเกษราภรณ์ สมุทรทองท่าสว่างวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง638
3004นางสาวณัฐฐาพร ผาเงินชุมพลวิทยาสรรค์ ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง638
3005นางสาวสุชาดา ชะบาทองมัธยมทับทิมสยาม 04 ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง637
3006นางสาวอินทิรา ชุมาลางสวายวิทยาคาร ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง628
3007นางสาวณัฐณิชา ดวงใจรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง629
3008นางสาวอาทิตยา สิงทองสุรินทร์ราชมงคล ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง628
3009นางสาวกัญญารัตน์ อุไรแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง6210
3010นางสาวอลิษา ดาศรีบุแกรงวิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง628
3011นางสาวภัทรพร มาอาสาเมืองบัววิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง627
3012นายฉัตรชัย ขันศรีตานีวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง6210
3013นางสาวมุทิตา แซ่ลิ้มกาบเชิงวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง626
3014นายศิรสิทธิ์ ซาตำแยศรีณรงค์พิทยาลัย ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง625
3015นางสาวสาวิตรี กาลเจริญแร่วิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง6213
3016นางสาวสุนิสา ไกรคงนารายณ์คำผงวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง618
3017นายสาธิต พวงจันทร์พนมดงรักวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง613
3018นางสาวเกดวลิน เทียนทองมัธยมศรีสำเภาลูน ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง616
3019นางสาวอินทิรา บุญเป็นขนาดมอญพิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง618
3020นายหฤทย์ดนัย เจริญรัตน์กระเทียมวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง617
3021นางสาวณัฐณิชา ต่อดอกประสาทวิทยาคาร ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง617
3022นางสาวมณฑิรา โยธินทะตาเบาวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง614
3023นางสาวสิริลักษณ์ ดัชถุยาวัตรศีขรภูมิพิสัย ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง6114
3024นางสาวเบญพร อินทมณีหนองแวงวิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง615
3025นางสาววิภาวรรณ สีสว่างยางวิทยาคาร ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง613
3026นางสาวปริยาภัทร พลศรีสังขะ ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง618
3027นางสาวอัญชลี ยิมโมะสุรินทร์พิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง617
3028นางสาวจันทิมา แก้วแขนบาบัววิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง619
3029นางสาวพีรกานต์ ดอกแวลานทรายพิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง616
3030นางสาวศรีประภา แสงภาทุ่งกุลาพิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง616
3031นายอาทิตย์ ศาลางามเมืองลีงวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง615
3032เด็กหญิงพัชรมัย ทองมนต์พนมดงรัก ย่อความ ระดับ ม.ต้น ชนะเลิศเหรียญทอง856
3033เด็กหญิงกรกนก เวลาเกิดสุรวิทยาคาร ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง847
3034เด็กหญิงนฤภัทรสรณ์ คำมาศีขรภูมิพิสัย ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง816
3035เด็กหญิงอนัญพร บุญพอกหนองแวงวิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง8015
3036เด็กหญิงวรัญญา มิ่งสุวรรณเชื้อเพลิงวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน786
3037เด็กหญิงฑาวีนาฐ ไอศวริยาธิปัติสำโรงทาบวิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน785
3038เด็กหญิงชนิตร์นันท์ สังข์คีรีสิรินธร ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน786
3039เด็กหญิงวนัสนันท์ สีม่วงนาบัววิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน786
3040เด็กหญิงสุภาวิดา กรวยทองแตลศิริวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน768
3041เด็กชายเกียรติศักดิ์ นันทวงศ์เมืองบัววิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน746
3042เด็กหญิงริณลดา เงาะปกสุรพินท์พิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง675
3043เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ชุมหอมห้วยจริงวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง679
3044เด็กหญิงรุ่งนภา มีแก้วนาดีวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง6715
3045เด็กหญิงสังวาลย์ แก้วพิลาสุรินทร์พิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง6510
3046เด็กหญิงกิติณัฐ สืบวงศ์นารายณ์คำผงวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง657
3047เด็กหญิงชญานิศ เสริมแสงรัตนบุรี ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง647
3048เด็กชายสหยุทธ ศรีโสภาสังขะ ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง648
3049เด็กหญิงธัญยพร เชิดดอกโคกยางวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง645
3050เด็กหญิงสุทัตตา หมายชนะแร่วิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง646
3051เด็กหญิงธิดารัตน์ สร้อยคำตั้งใจวิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง638
3052เด็กหญิงจารุวรรณ ดีสถานท่าสว่างวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง636
3053เด็กหญองขวัญชนก ศรีแก้วศรีณรงค์พิทยาลัย ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง625
3054เด็กหญิงศิริญญา หงษาแก้วว่งข่าพัฒนา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง624
3055เด็กหญิงชลิตา ยานรัมย์จอมพระประชาสรรค์ ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง626
3056เด็กหญิงสิรินาฏ สมรูปท่าตูมประชาเสริทวิทย์ ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง627
3057เด็กหญิงมัทนิน เหรียญธีรศักดิ์วีรวัฒน์โยธิน ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง625
3058เด็กหญิงทิชาดา มะลิงามสนมวิทยาคาร ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง626
3059เด็กหญิงทิพวรรณ จั้นเขว้าพนาสนวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง623
3060เด็กหญิงวรรณวิสา เจริญทองกาบเชิงวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง6110
3061เด็กหญิงพรรษชล เจริญยิ่งรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง616
3062เด็กหญิงจุฑามาศ สุขคุ้มธาตุศรีนคร ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง618
3063เด็กหญิงดวงกมล ยอดสิงห์บุแกรงวิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง615
3064เด็กหญิงสุภาพร เงางามสินรินทร์วิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง617
3065เด็กหญิงกมลรัตน์ สบู่แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง606
3066เด็กหญิงชญาดา ยอดเสาดีประสาทวิทยาคาร ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง608
3067เด็กหญิงสุริษา แซ่โล้วสวายวิทยาคาร ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง607
3068เด็กหญิงวรรนิสา สุวันลามัธยมศรีสำเภาลูน ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง607
3069เด็กหญิงนพรัตน์ เถาโคตรศรีเมืองแกพิทยาสรรค์ ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง603
3070เด็กหญิงศศิกาญจน์ เจียนงามบัวเชดวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง605
3071เด็กหญิงกานต์สินี พิมพ์จันทร์กระเทียมวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง6011
3072เด็กหญิงปุญญพัฒน์ เสาะสืบงามศรีไผทสมันต์ ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง608
3073เด็กหญิงลักษมี ศรพรมเบิดพิทยาสรรค์ ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง605
3074เด็กหญิงนฤมล ยิ่งเชิดดีโคกตะเคียนวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง606
3075เด็กหญิงสุชาดา สายมาลย์ขนาดมอญพิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม506
3076เด็กหญิงวิภาวดี ยงยืนมัธยมทับทิมสยาม 04 ย่อความ ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม5012
3077เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กันทำยางวิทยาคาร ย่อความ ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม505
3078เด็กหญิงอารยา มะลาไลย์เมืองลีงวิทยา ย่อความ ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม503
3079เด็กหญิงวัลดา ปาสานะโกชุมพลวิทยาสรรค์ ย่อความ ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม504
3080นางสาวชนิกานต์ อุตะกูลลานทรายพิทยาคม ย่อความ ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม507
3081นางสาวสรารัตน์ วิยาสิงห์สำโรงทาบวิทยาคม แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง8510
3082นายจักรินทร์ บุญเลิศสุรวิทยาคาร แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง844
3083นายนรินทร หอมไสยธาตุศรีนคร แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง833
3084นางสาวฐิติยากร มากอินทร์สนมวิทยาคาร แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง828
3085นายกิติศักดิ์ ภูเขียวศีขรภูมิพิสัย แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง819
3086นางสาวณัฐกาญจน์ พรมเทศท่าตูมประชเสริมวิทย์ แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน758
3087นางสาวสุทธิดา ดาศรีจอมพระประชาสรรค์ แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน747
3088นางสาวจันทร์นภา เจริญสุขเบิดพิทยาสรรค์ แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน736
3089นายอภิวัฒน์ อินทร์สำราญกาบเชิงวิทยา แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน7214
3090นางสาวนิสา ประทุมวันศรีณรงค์พิทยาลัย แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน715
3091นางสาวอารียา บุญมีชุมพลวิทยาสรรค์ แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน708
3092นายภีรชาญ ภักดีรัตนบุรี แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง685
3093นายธีรภทร์ เหมือนพร้อมสวายวิทยาคาร แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง679
3094นางสาวธัญชนก แข็งกล้าพนาสนวิทยา แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง667
3095นางสาวจุฑาพร ประเสริฐสังข์หนองแวงวิทยาคม แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง656
3096นายธนาวัฒน์ ใจเกษมแตลศิริวิทยา แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง647
3097นางสาวกุลจิรา ศรีแก้วศรีไผทสมันต์ แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง643
3098นายรติพงศ์ เจือจันทร์สังขะ แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง634
3099นางสาวศรีจิตรา นามม่วงขนาดมอญพิทยาคม แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง623
3100นางสาวจิตตกานต์ พิมพ์น้อยสิรินธร แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง624
3101นางสาวกมลรัตน์ ศุภมงคลเจริญสุรพินท์พิทยา แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง6110
3102นางสาวธิดารัตน์ พุ่มรีกระเทียมวิทยา แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง613
3103นางสาวสโรชา ยืนยาวเมืองลีงวิทยา แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง604
3104นางสาวกาญจนา สุดสวาทบัวเชดวิทยา แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม506
3105นายธนากร เกิดชื่นประสาทวิทยาคาร แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม505
3106นายอนุวัตร เรืองจาบกุดไผทประชาสรรค์ แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม504
3107นางสาวมนทิกาน หอมสมบัติยางวิยาคาร แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม502
3108นางสาวณัฐริย์การ์ แจ้งโรจน์นาดีวิทยา แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม504
3109นางสาวสุปรียา ผสมสีท่าสว่างวิทยา แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม503
3110นางสาวณัฐธิดารัตน์ บุญสุยาแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม503
3111นายวรากร กาบทองรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม504
3112นางสาวเกศมณี นามพิชัยแกศึกษาพัฒนา แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม503
3113เด็กหญิงรวินทร์นิภา สวยสะอาดธาตุศรีนคร แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น ชนะเลิศเหรียญทอง83.56
3114เด็กหญิงณัฐกานต์ หัสนาสำโรงทาบวิทยาคาร แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง81.45
3115เด็กหญิงปภานิจ ทองเทือกสิรินธร แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง80.25
3116เด็กหญิงวริษา สำรวมจิตรปราสาทเบงวิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง804
3117นางสาวกนกวรรณ กุลรัตน์พนาสนวิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง805
3118เด็กหญิงธิดารัตน์ กองเงินประสาทวิทยาคาร แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน77.89
3119เด็กหญิงสุกัญญา โมอินสังขะ แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน734
3120เด็กหญิงเหมรัตน์ ใจใหญ่เมืองแกพิทยาสรรค์ แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน72.24
3121เด็กหญิงสุธีธิดา ตวงบุญขนาดมอญพิทยาคม แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน71.23
3122เด็กหญิงทิตยา ใจกล้าสุรวิทยาคาร แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน713
3123เด็กหญิงศิรภัสสร คำพรเทพอุดมวิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน70.41
3124เด็กหญิงหยาดพิรุณ ใจรักษ์สนมวิทยาคร แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง68.43
3125เด็กหญิงธาริสา โพธิ์อ่อนรัตนบุรี แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง67.84
3126เด็กหญิงพรนิภา คุณเลิศนารายณ์คำผงวิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง66.22
3127นางสาวอลิษา พลแสนกระเทียมวิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง64.26
3128เด็กหญิงชไมพร มูลวันสวายวิทยาคาร แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง63.66
3129เด็กชายชาญชัย แสนดีลานทรายพิทยาคม แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง62.63
3130เด็กชายพเยาว์ เวรุนาทรแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม54.84
3131เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุรินทร์งามนาดีวิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม3
3132เด็กหญิงยุวดี กล้าจงยิ่งรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม4
3133เด็กหญิงนันทิญา คชแก้วสุรินทร์ภักดี แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม5
3134เด็กหญิงเพลงพิณ เกลียวทองวีรวัฒน์โยธิน แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม5
3135เด็กหญิงกฤติยา เหลือชีพท่าสว่างวิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม2
3136เด็กหญิงสุภัทรตรา เสียงดีชุมพลวิทยาสรรค์ แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม2
3137เด็กหญิงปวีณา เอื้อนไธสงเมืองบัววิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม4
3138เด็กชายอภิรักษ์ รัตนะดีจอมพระประชาสรรค์ แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม5
3139เด็กหญิงสุดารัตน์ เฉลียวฉลาดเมืองลีงวิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม4
3140เด็กหญิงปนัดดา เกษประทุมไทรแก้ววิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม10
3141เด็กหญิงศศินา ิือินนอกกาบเชิงวิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม4
3142เด็กหญิงสิริมา แกมกล้าศีขรภูมิพิสัย แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม7
3143เด็กหญิงชุติกาญจน์ บรรลือทรัพย์แตลศิริวิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม5
3144เด็กชายภูวนาท นิสัยดีหนองแวงวิทยาคม แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม7
3145เด็กชายจักรพันธ์ บุญมากยางวิทยาคาร แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม5
3146เด็กหญิงทิพย์วารี ทรงศรีม่วงสุรพินท์พิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม2
3147เด็กหญิงจีราภรณ์ รักยิ่งบัวเชดวิทยา แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม2
3148เด็กชายพีระพัฒน์ ผมนะรามัธยมศรีสำเภาลูน แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม10
3149เด็กหญิงศศิยากร แก่นตาศรีณรงค์พิทยาลัย แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม5
3150เด็กหญิงพัชรมัย หอมเนียมท่าตูมประชาเสริมวิทย์ แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม5