เกียรติบัตรครูผู้ควบคุม/ฝึกสอน การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษไทย
เลขเกียรติบัตร ชื่อ-สกุล โรงเรียน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน คะแนน ดาวน์โหลด โหลด
3151ครูปวีณา วรรัมย์ลายทรายพิทยาคมคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง691
3152ครูพรรณชนก ภูมิพันธ์พระแก้ววิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม301
3153ครูพรรณชนก ภูมิพันธ์พระแก้ววิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง621
3154ครูวรานิษฐา รัตนพันธ์พระแก้ววิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม261
3155ครูวรานิษฐา รัตนพันธ์พระแก้ววิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน781
3156คุณครูคิดลึก สังข์สาลีท่าตูมประชเสริมวิทย์แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน751
3157คุณครูดาราวรรณ แข่งขัน คุณครูกนกอร หมื่นเจริญท่าตูมประชาเสริมวิทย์คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง681
3158คุณครูบัววรณ์ เชิงหอมท่าตูมประชาเสริมวิทย์คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน791
3159คุณครูบุหลัน ช่วยบุดดาท่าตูมประชาเสริมวิทย์เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง841
3160คุณครูประภา แข่งขันท่าตูมประชาเสริมวิทย์พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม271
3161คุณครูมลิสา แก้วสิมมา คุณครูเบญจวรรณ พอกพูนท่าตูมประชาเสริมวิทย์พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม331
3162คุณครูวิทวัฒน์ คำทุยท่าตูมประชาเสริมวิทย์เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง851
3163คุณครูวิภาพร สิริสุนทรานนท์ คุณครูพรรณิภา มาลีหวลท่าตูมประชาเสริทวิทย์ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง621
3164น.ส.ณิชฏิยา แข่งขันพรมเทพพิทยาคมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง671
3165น.ส.ณิชฏิยา แข่งขันพรมเทพพิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม361
3166น.ส.ณิชฏิยา แข่งขันพรมเทพพิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม311
3167น.ส.ณิชฏิยา แข่งขันพรมเทพพิทยาคมคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง661
3168น.ส.ณิชฏิยา แข่งขันพรมเทพพิทยาคมคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง621
3169นางกชพร นาคประดาศีขรภูมิพิสัยคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน731
3170นางกองแก้ว แพงสุดโทวีรวัฒน์โยธินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง601
3171นางกัญญาภัค คำงามศรีณรงค์พิทยาลัยย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง621
3172นางกัญญาภัค คำงามศรีณรงค์พิทยาลัยแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3173นางกัตติกา คำอินทร์สุรพินท์พิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง601
3174นางกัตติกา คำอินทร์สุรพินท์พิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3175นางกาญจนา ทองวิจิตรกาบเชิงวิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3176นางกาญจนา ยุพการณ์วีรวัฒน์โยธินย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง621
3177นางกุลธนันท์ คุณมาศชุมพลวิทยาสรรค์แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3178นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย์ ประสาทวิทยาคารคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง891
3179นางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุลสวายวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม551
3180นางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุลสวายวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน701
3181นางจันทรา ชื่อดำรงรักษ์และนายยุทธภูมิ มีพรหมดีประสาทวิทยาคารแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน77.81
3182นางจารีรัตน์ พลศรีสังขะย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง611
3183นางจารุดา จิตสะอาดมัธยมทับทิมสยาม 04เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง601
3184นางจารุดา จิตสะอาดมัธยมทับทิมสยาม 04พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม181
3185นางจารุดา จิตสะอาดมัธยมทับทิมสยาม 04ย่อความ ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม501
3186นางจินตนา วงษ์สุนทรชุมพลวิทยาสรรค์คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)ชนะเลิศเหรียญทอง911
3187นางจินตนา วงษ์สุนทรชุมพลวิทยาสรรค์คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง811
3188นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ศีขรภูมิพิสัยเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน781
3189นางจิราวรรณ บุญยงค์แตลศิริวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม581
3190นางจิราวรรณ บุญยงค์แตลศิริวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง631
3191นางจุรีรัตน์ บุญมีสนมวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน731
3192นางจุรีรัตน์ บุญมีสนมวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง661
3193นางฉวีวรรณ ศรีโสภาชุมพลวิทยาสรรค์ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง861
3194นางฉวีวรรณ ศรีโสภาชุมพลวิทยาสรรค์เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง851
3195นางฉัตรตะวัน เตียงทองสิรินธรคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน781
3196นางชญานันท์ สันตะโภครามวิทยา รัชมังคลาภิเษกพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม24.51
3197นางชนิภา สำราญสุขบุแกรงวิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม161
3198นางตุลาลักษณ์ วันแสนสุรินทร์พิทยาคมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน741
3199นางตุลาลักษณ์ วันแสนสุรินทร์พิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม251
3200นางตุลาลักษณ์ วันแสนสุรินทร์พิทยาคมย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง651
3201นางทัศนีพร โคหาจักรจอมพระประชาสรรค์ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง641
3202นางทิตยาภรณ์ ชาวนาเบิดพิทยาสรรค์เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน751
3203นางทิตยาภรณ์ ชาวนาเบิดพิทยาสรรค์พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)รองชนะเลิศ อันดับ ๓391
3204นางทิตยาภรณ์ ชาวนาเบิดพิทยาสรรค์ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง601
3205นางทิพย์การุนย์ วรรณโยโคกยางวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน741
3206นางทิพย์การุนย์ วรรณโยโคกยางวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง691
3207นางทิพย์การุนย์ วรรณโยโคกยางวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง621
3208นางนงลักษณ์ พสุนนท์สนมวิทยาคารแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง821
3209นางนันทนา วัฒนะรัตน์วีรวัฒน์โยธินแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3210นางนารี ตระกูลสุขสนมวิทยาคารย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง621
3211นางนิติอร บุญคงเดชศรีสุขวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน761
3212นางนิทราพร มีเจริญสังขะเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน771
3213นางปวีณา วรรัมย์ลานทรายพิทยาคมคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง681
3214นางปัทมา พรหมพัชรพลวีรวัฒนโยธินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง681
3215นางปาลี พงษ์ศักดิ์ดีสุรินทร์พิทยาคมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน751
3216นางปาลี พงษ์ศักดิ์ดีสุรินทร์พิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม221
3217นางปาลี พงษ์ศักดิ์ดีสุรินทร์พิทยาคมย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง611
3218นางพจมาศ จันทร์โทหนองแวงวิทยาคมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง651
3219นางพจมาศ จันทร์โทหนองแวงวิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม421
3220นางพจมาศ จันทร์โทหนองแวงวิทยาคมคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง611
3221นางพจมาศ จันทร์โทหนองแวงวิทยาคมแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3222นางพวงทิพย์ สีตะริสุเบิดพิทยาสรรค์เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน741
3223นางพวงทิพย์ สีตะริสุเบิดพิทยาสรรค์พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม19.51
3224นางพวงทิพย์ สีตะริสุเบิดพิทยาสรรค์คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน771
3225นางพวงทิพย์ สีตะริสุเบิดพิทยาสรรค์ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง651
3226นางพวงทิพย์ สีตะริสุเบิดพิทยาสรรค์แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน731
3227นางพุทธชาติ พนมพงศ์ศรีไผทสมันต์เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง831
3228นางพุทธชาติ พนมพงศ์ศรีไผทสมันต์ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง80.61
3229นางพุทธชาติ พนมพงศ์ศรีไผทสมันต์แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง641
3230นางภรชนก ใจศีลสังขะแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน731
3231นางภรณ์ณภัส จำปาทองลานทรายพิทยาคมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน761
3232นางภรณ์ณภัส จำปาทองลานทรายพิทยาคมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง801
3233นางภรณ์ณภัส จำปาทองลานทรายพิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม341
3234นางภรณ์ณภัส จำปาทองลานทรายพิทยาคมแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง62.61
3235นางภัทรภรณ์ ลาวัลย์หนองขุนศรีวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง671
3236นางภาวิณี วงษ์เดือนชุมพลวิทยาสรรค์ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง631
3237นางภาวิณี วงษ์เดือนชุมพลวิทยาสรรค์ย่อความ ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม501
3238นางมณีกานต์ ศาลางามกระเทียมวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน791
3239นางมัจฉารัตน์ พรหมมาแนงมุดวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)รองชนะเลิศ อันดับ ๒441
3240นางยอแสง จันทร์เสนสิรินธรพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)ชนะเลิศ511
3241นางรัชนี นพพิบูลย์ท่าสว่างวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน761
3242นางรัชนี นพพิบูลย์ท่าสว่างวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง611
3243นางรัชนี นพพิบูลย์ท่าสว่างวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม361
3244นางรัชนี นพพิบูลย์ท่าสว่างวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม221
3245นางรัชนี นพพิบูลย์ท่าสว่างวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม561
3246นางรัชนี นพพิบูลย์ท่าสว่างวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง611
3247นางรัชนี นพพิบูลย์ท่าสว่างวิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง631
3248นางรัชนี นพพิบูลย์ท่าสว่างวิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง631
3249นางรัชนี นพพิบูลย์ท่าสว่างวิทยาแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม501
3250นางรัชนี นพพิบูลย์ท่าสว่างวิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3251นางรัศมี มีพร้อมสวายวิทยาคารย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง601
3252นางรัศมี มีพร้อมสวายวิทยาคารแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง63.61
3253นางรุ่งฤดี ไวยศรีแสงบุแกรงวิทยาคมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน751
3254นางรุ่งฤดี ไวยศรีแสงบุแกรงวิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม221
3255นางรุ่งฤดี ไวยศรีแสงบุแกรงวิทยาคมคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม571
3256นางวชิราภรณ์ มั่นคงนารายณ์คำผงวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม271
3257นางวชิราภรณ์ มั่นคงนารายณ์คำผงวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม201
3258นางวนิชนันท์ มณฑลเทพอุดมวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน751
3259นางวนิชนันท์ มณฑลเทพอุดมวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง681
3260นางวรรณพร หนูเสนตาเบาวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน711
3261นางวรรณพร หนูเสนตาเบาวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง691
3262นางวรรณภา ปลุกใจหาญ และนางสาวมณียา หาดทรายกาบเชิงวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม161
3263นางวารุณี หมายสุข สนมวิทยาคารย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง801
3264นางวาสนา เพ็ญเดิมพันธ์ยางวิทยาคารย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง611
3265นางวาสนา เพ็ญเดิมพันธ์ยางวิทยาคารย่อความ ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม501
3266นางวิภาภรณ์ ผมงามบุแกรงวิทยาคมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง601
3267นางวิภาภรณ์ ผมงามบุแกรงวิทยาคมย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง611
3268นางวิภาภรณ์ ผมงามบุแกรงวิทยาคมคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม581
3269นางวิมล สุขนิตย์รัตนบุรีเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง681
3270นางวิมล สุขนิตย์รัตนบุรีย่อความ ระดับ ม.ปลายชนะเลิศเหรียญทอง89.61
3271นางศิริพร ศรีน้อยสังขะพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)รองชนะเลิศ อันดับ ๔42.51
3272นางศิริวรรณ วรรณดีศีขรภูมิพิสัยเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน711
3273นางศุภลักษณ์ แข่งขันเชื้อเพลิงวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม101
3274นางศุภลักษณ์ แข่งขันเชื้อเพลิงวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม181
3275นางศุภลักษณ์ แข่งขันเชื้อเพลิงวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง691
3276นางศุภลักษณ์ แข่งขันเชื้อเพลิงวิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง651
3277นางศุภลักษณ์ แข่งขันเชื้อเพลิงวิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน781
3278นางสมควร ชัยเฉลียวสุรินทร์ภักดีเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง631
3279นางสมควร ชัยเฉลียวสุรินทร์ภักดีพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม141
3280นางสมควร ชัยเฉลียวสุรินทร์ภักดีพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม20.51
3281นางสมควร ชัยเฉลียวสุรินทร์ภักดีคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม561
3282นางสันทนา อรรถวรวุฒิวีรวัฒน์โยธินคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม571
3283นางสายฝน เจริญรัมย์เมืองบัววิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง601
3284นางสายฝน เจริญรัมย์เมืองบัววิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม591
3285นางสายฝน เจริญรัมย์เมืองบัววิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน791
3286นางสาวกฤติญา เทียนชัยขนาดมอญพิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม261
3287นางสาวกฤติญา เทียนชัยขนาดมอญพิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม241
3288นางสาวกฤษณา ไพดีมัธยมทับทิมสยาม 04คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน781
3289นางสาวกฤษณา ไพดีมัธยมทับทิมสยาม 04คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง601
3290นางสาวกัญญ์ญาณัฎฐ์ วิเศษยุธพญารามวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม541
3291นางสาวกัญญ์ญาณัฎฐ์ วิเศษยุธพญารามวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง611
3292นางสาวกัญญภัทรสรณ์ ไข่มุกข์พนมดงรักวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน751
3293นางสาวกัญญารัตน์ สุขบท และนายสุภัญญู ศรีโทธาตุศรีนครย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง651
3294นางสาวกันยา พอกพูนหนองแวงวิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม271
3295นางสาวกันยารัตน์ ปานทองห้วยจริงวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง681
3296นางสาวกันยารัตน์ ปานทองห้วยจริงวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม40.51
3297นางสาวกันยารัตน์ ปานทองห้วยจริงวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม301
3298นางสาวกาญจนา ศรีราชเมืองแกพิทยาสรรค์พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม221
3299นางสาวกาญจนา ศรีราชเมืองแกพิทยาสรรค์ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง601
3300นางสาวกาญจนา ศรีราชเมืองแกพิทยาสรรค์พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม211
3301นางสาวเกณิกา ชัยชาญมัธยมทับทิมสยาม 04เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน721
3302นางสาวเกณิกา ชัยชาญมัธยมทับทิมสยาม 04พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม161
3303นางสาวเกณิกา ชัยชาญมัธยมทับทิมสยาม 04ย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง631
3304นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้วสุรวิทยาคารแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน711
3305นางสาวงามจิตร สมงามศีขรภูมิพิสัยพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม36.51
3306นางสาวจันทิมา มั่นคงโคกตะเคียนวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง651
3307นางสาวจารุณี แถวนาคำรามวิทยารัชมังคลาภิเษกเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน771
3308นางสาวจารุณี แถวนาคำรามวิทยารัชมังคลาภิเษกเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง681
3309นางสาวจิณห์ณณัช สิมมาบัวเชดวิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง80.31
3310นางสาวจิดาภา ปัดภัยเทพอุดมวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง631
3311นางสาวจิดาภา ปัดภัยเทพอุดมวิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน70.41
3312นางสาวจิตใส จินดาศรีจอมพระประชาสรรค์แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3313นางสาวจินตนา พิกุลแก้วรัตนบุรีแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง681
3314นางสาวจินตนา พิกุลแก้วรัตนบุรีแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง67.81
3315นางสาวจิระนันท์ นนทะบุตรกระเทียมวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม331
3316นางสาวจิราพร เกษามาประสาทวิทยาคารพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม231
3317นางสาวจิราพร ยอดพรหมไทรแก้ววิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง601
3318นางสาวจิราพร ยอดพรหมไทรแก้ววิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง651
3319นางสาวจิราพร ยอดพรหมไทรแก้ววิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3320นางสาวชุติมา สอนบุญทองสนมวิทยาคารพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม261
3321นางสาวชุลีพร ศรีงาม และนางสายทอง พรหมประเสริฐธาตุศรีนครเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง831
3322นางสาวชุลีพร ศรีงาม และนางสายทอง พรหมประเสริฐธาตุศรีนครคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง681
3323นางสาวชุลีพร ศรีงาม และนายสุภัญญู ศรีโทธาตุศรีนครแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น ชนะเลิศเหรียญทอง83.51
3324นางสาวณภัทร มณีล้ำรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม261
3325นางสาวณัฐชยา ศรีฮุยลานทรายพิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม221
3326นางสาวดนุชรัตน์ เจริญศิริพาณิชย์สุรพินท์พิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง621
3327นางสาวดารารัตน์ พร้อมพรมมัธยมศรีสำเภาลูนเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง601
3328นางสาวดารารัตน์ พร้อมพรมมัธยมศรีสำเภาลูนพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม301
3329นางสาวดารารัตน์ พร้อมพรมมัธยมศรีสำเภาลูนคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน701
3330นางสาวดารารัตน์ พร้อมพรมมัธยมศรีสำเภาลูนย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง611
3331นางสาวดารารัตน์ พร้อมพรมมัธยมศรีสำเภาลูนแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3332นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญบัวเชดวิทยาแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม501
3333นางสาวทิชากร สมรรัตนบุรีย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง641
3334นางสาวทิตยาภา บานเย็นตานีวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง631
3335นางสาวทิตยาภา บานเย็นตานีวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม581
3336นางสาวทิตยาภา บานเย็นตานีวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน721
3337นางสาวทิพภาพัชร์ จันทากุดไผทประชาสรรค์เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม541
3338นางสาวทิพภาพัชร์ จันทากุดไผทประชาสรรค์เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง651
3339นางสาวทิพากร นามเดชศีขรภูมิพิสัยคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง871
3340นางสาวธัญญารัตน์ ภูบุตตะพนมดงรักวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง821
3341นางสาวธิดารัตน์ ปัจจาเณย์ช้างบุญวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน741
3342นางสาวธิดารัตน์ ปัจจาเณย์ช้างบุญวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง621
3343นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์สุรวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง871
3344นางสาวนันทิยา ชัยสว่างบัวเชดวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง631
3345นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดีแตลสิริวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม251
3346นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดีแตลศิริวิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน761
3347นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศนาดีวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม23.51
3348นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศนาดีวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม261
3349นางสาวนุชจรี สืบเพ็งพนมดงรักวิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง611
3350นางสาวนุชจรี สืบเพ็งพนมดงรักย่อความ ระดับ ม.ต้น ชนะเลิศเหรียญทอง851
3351นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบแกศึกษาพัฒนาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม511
3352นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบแกศึกษาพัฒนาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม591
3353นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบแกศึกษาพัฒนาแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม501
3354นางสาวบุณฑริกา โคตรสุขรัตนบุรีเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง611
3355นางสาวบุษบา ชื่นงามสุรวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)ชนะเลิศเหรียญทอง881
3356นางสาวประคอง พันธ์โนลาสุรพินท์พิทยาแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง611
3357นางสาวประวัติศรี อุกอาจประสาทวิทยาคารย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง611
3358นางสาวปัญจรัตน์. เรืองไชยวุฒิเมืองลีงวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน771
3359นางสาวปัญจรัตน์. เรืองไชยวุฒิเมืองลีงวิทยาแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง601
3360นางสาวปัญจรัตน์. เรืองไชยวุฒิเมืองลีงวิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3361นางสาวปุญญาภา วันดีกาบเชิงวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม351
3362นางสาวปุญญาภา วันดีกาบเชิงวิทยาแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน721
3363นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์สุรวิทยาคารคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน761
3364นางสาวพิทยรัตน์ บุญโภคช้างบุญวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง681
3365นางสาวพิราวรรณ โฉลกดีแนงมุดวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน711
3366นางสาวพุดตาล สมศรีรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง621
3367นางสาวพุดตาล สมศรีรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง611
3368นางสาวภัสพิชญ์ชา พัทธ์ประดิษฐ์สำโรงทาบวิทยาคมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน711
3369นางสาวภาวิณี สมสุขศรีณรงค์พิทยาลัยพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม191
3370นางสาวภาวิณี สมสุขศรีณรงค์พิทยาลัยแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน711
3371นางสาวมณฑิตา อารีวงษ์บัวเชดวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม591
3372นางสาวมณียา หาดทราย และนางสาวศิริรัตน์ ธรรมวิเศษกาบเชิงวิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง611
3373นางสาวมณีรัตน์ สุขดีขนาดมอญพิทยาคมแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน71.21
3374นางสาวมะลิ สำคัญยิ่งศีขรภูมิพิสัยแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3375นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีลสุรวิทยาคารพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)ชนะเลิศ501
3376นางสาวยุภาวดี พลสระแก้วเมืองแกพิทยาสรรค์คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง841
3377นางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งงามบัวเชดวิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง601
3378นางสาวรัชนก ร่วมสุขกาบเชิงวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง661
3379นางสาวรัชนก ร่วมสุขแนงมุดวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง601
3380นางสาวรัตนาภรณ์ กล้าแรงสุรพินท์พิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม501
3381นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์กระเทียมวิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง601
3382นางสาวราตรี เจือจันทร์ยางวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง631
3383นางสาวราตรี เจือจันทร์ยางวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน701
3384นางสาวราตรี เจือจันทร์ยางวิทยาคารคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง671
3385นางสาวราตรี เจือจันทร์ยางวิทยาคารคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง631
3386นางสาวรุ่งนภา ภูกองชนะบัวเชดวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน741
3387นางสาวรุ่งนภา ภูกองชนะบัวเชดวิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3388นางสาวรุ่งนภา กมลภพสุรพินท์พิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง641
3389นางสาวรุ่งฤทัย หอมไกลเมืองบัววิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง621
3390นางสาวรุ่งฤทัย หอมไกลเมืองบัววิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน741
3391นางสาวรุ่งฤทัย หอมไกลเมืองบัววิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3392นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ นาดีวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง651
3393นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ นาดีวิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง671
3394นางสาวลาวัณย์ พุจารย์สุรวิทยาคารย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง841
3395นางสาวลำไพ ยางงามสินรินทร์วิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน791
3396นางสาวลำไพ ยางงามสินรินทร์วิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน701
3397นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณศรีณรงค์พิทยาลัยเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม481
3398นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณศรีณรงค์พิทยาลัยเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง641
3399นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณศรีณรงค์พิทยาลัยคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง661
3400นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณศรีณรงค์พิทยาลัยคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง601
3401นางสาววัลลภา ภูมิสูงบัวเชดวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม281
3402นางสาววิภาพร แสวงสุขจอมพระประชาสรรค์คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน791
3403นางสาววิภาวี นามเดชจอมพระประชาสรรค์เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง851
3404นางสาววิลาสีนี กนกแก้วรัตนบุรีคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน771
3405นางสาววิไลพร สินทรัพย์ขนาดมอญพิทยาคมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน781
3406นางสาววิไลพร สินทรัพย์ขนาดมอญพิทยาคมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง641
3407นางสาววิไลพร สินทรัพย์ขนาดมอญพิทยาคมย่อความ ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม501
3408นางสาววิไลพร สินทรัพย์ ขนาดมอญพิทยาคมย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง611
3409นางสาววิไลรัตน์ ภามนตรีชุมพลวิทยาสรรค์พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม311
3410นางสาววิไลรัตน์ ภามนตรีชุมพลวิทยาสรรค์พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม311
3411นางสาววีร์รินทร์ จันทร์ศรีช้างบุญวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม281
3412นางสาววีร์รินทร์ จันทรศรีช้างบุญวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม141
3413นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์ทุ่งมนวิทยาคารคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง681
3414นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์ทุ่งมนวิทยาคารย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง641
3415นางสาวศิริรัตน์ ธรรมวิเศษ และนางสาวมณียา หาดทรายกาบเชิงวิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง621
3416นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทองสังขะเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง621
3417นางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุชสิรินธรแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง80.21
3418นางสาวสรัญญา นวสิมัยนามและนางมลทิรา เอมกลางประสาทวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน701
3419นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวยสิรินธรคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)ชนะเลิศเหรียญทอง921
3420นางสาวสุจิตรา กะการดีรัตนบุรีพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม321
3421นางสาวสุดารัตน์ สูงพิมพ์แตลศิริวิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3422นางสาวสุทธาสินี สหุนัยเมืองลีงวิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง611
3423นางสาวสุทธาสินี. สหุนัยเมืองลีงวิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม501
3424นางสาวสุพรรณี ขาวงามจอมพระประชาสรรค์พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม27.51
3425นางสาวสุพรรณี สุขประผลสินรินทร์วิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม291
3426นางสาวสุพรรณี สุขประผลสินรินทร์วิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง801
3427นางสาวสุพัตรา สมพันธ์รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3428นางสาวสุวรรณา โลนะลุขนาดมอญพิทยาคมคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง691
3429นางสาวสุวิภา แสนสุขสุรินทร์ราชมงคลเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง681
3430นางสาวสุวิภา แสนสุขสุรินทร์ราชมงคลย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง621
3431นางสาวสุวิมล พิมพ์เก่าพนาสนวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม561
3432นางสาวสุวิมล พิมพ์เก่าพนาสนวิทยา พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม81
3433นางสาวสุวิมล พิมพ์เก่าพนาสนวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม321
3434นางสาวสุวิมล พิมพ์เก่าพนาสนวิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง621
3435นางสาวโสมวรรณ ประสมพลเมืองลีงวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม241
3436นางสาวโสมวรรณ. ประสมพลเมืองลีงวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม39.51
3437นางสาวหนึ่งฤทัย ใยเยี่ยมสุรพินท์พิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง671
3438นางสาวอธิตญา ทวีจิตต์ และนางวรรณภา ปลุกใจหาญกาบเชิงวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน731
3439นางสาวอธิตญา ทวีจิตต์ และนางวรรณภา ปลุกใจหาญกาบเชิงวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน771
3440นางสาวอนงค์ แซ่โง้วศีขรภูมิพิสัยย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง611
3441นางสาวอภิญญา สุธรรมตานีวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม311
3442นางสาวอมรรัตน์ สายเหนือสินรินทร์วิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง611
3443นางสาวอมรรัตน์ สายเหนือสินรินทร์วิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม311
3444นางสาวอรญา บำรุงรสวังข่าพัฒนาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง601
3445นางสาวอรญา บำรุงรสวังข่าพัฒนาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง651
3446นางสาวอรญา บำรุงรสวังข่าพัฒนาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม221
3447นางสาวอรญา บำรุงรสวังข่าพัฒนาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)รองชนะเลิศ อันดับ ๒411
3448นางสาวอรญา บำรุงรสวังข่าพัฒนาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน791
3449นางสาวอรญา บำรุงรสวังข่าพัฒนาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม571
3450นางสาวอรญา บำรุงรสวังข่าพัฒนาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง801
3451นางสาวอรญา บำรุงรสว่งข่าพัฒนาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง621
3452นางสาวอรณิชา กระจายแก้วสวายวิทยาคารคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง671
3453นางสาวอรณิชา กระจายแก้วสวายวิทยาคารคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน751
3454นางสาวอรไท ทิมทองสุรินทร์ภักดีแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3455นางสาวอรไท ทิมทองสุรินทร์ภักดีเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง611
3456นางสาวอรไท ทิมทองสุรินทร์ภักดีคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง611
3457นางสาวอรวรรณ ต่อยอดสุรพินท์พิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม251
3458นางสาวอรศิริ เจือจันทร์หนองแวงวิทยาคมคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน791
3459นางสาวอรศิริ เจือจันทร์หนองแวงวิทยาคมย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง801
3460นางสาวอรศิริ เจือจันทร์หนองแวงวิทยาคมแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง651
3461นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ ปราสาทเบงวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง661
3462นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ ประสาทเบงวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง611
3463นางสาวอรุณโรจน์ ทวีเหลือปราสาทเบงวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม40.51
3464นางสาวอรุณโรจน์ ทวีเหลือปราสาทเบงวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน791
3465นางสาวอักษรวดี กงทาจอมพระประชาสรรค์เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน781
3466นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอมตั้งใจวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง631
3467นางสาวอาทิตยา ดุชถุยาวัตรสุรวิทยาคารพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)รองชนะเลิศ อันดับ ๓391
3468นางสาวอำไพศรี สืบเทพ และนางสุดใจ คำเกลี้ยงประสาทวิทยาคารย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง601
3469นางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทองเมืองบัววิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง661
3470นางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทองเมืองบัววิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม261
3471นางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทองเมืองบัววิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม211
3472นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอกจอมพระประชาสรรค์คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง671
3473นางสำราญ จันทร์ประเสริฐสังขะย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง641
3474นางสิริรัตน์ ขุมทองจอมพระประชาสรรค์พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม331
3475นางสุกัญญา แคนจาสิรินธรเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)ชนะเลิศเหรียญทอง891
3476นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐสุรวิทยาคารย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญเงิน751
3477นางสุรีย์ เจียมจริยธรรมประสาทวิทยาคารคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน781
3478นางสุรีย์ สมบัติตั้งใจวิทยาคมคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง681
3479นางสุรีย์ สมบัติตั้งใจวิทยาคมคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง611
3480นางสุวิมล บุญโตวีรวัฒน์โยธินคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน701
3481นางเสาวคนธ์ รู้รักษาสุรินทร์ราชมงคลพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)รองชนะเลิศ อันดับ ๑471
3482นางเสาวนีย์ หยิบล้ำแตลศิริวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม24.51
3483นางเสาวภา รอบรู้สังขะคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน781
3484นางอนงค์นาฏ จันทาสุรวิทยาคารแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง841
3485นางอรพินท์ สมาธิกุลแตลศิริวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง851
3486นางอรพินท์ สมาธิกุลแตลศิริวิทยาแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง641
3487นางอรสา บุญยาพงษ์ศีขรภูมิพิสัยย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง811
3488นางอรอนงค์ มีสะอาดพนมดงรักวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง621
3489นางอรอนงค์ ศรีมงคลนารายณ์คำผงวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน751
3490นางอรอนงค์ ศรีมงคลนารายณ์คำผงวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง851
3491นางอรอนงค์ ศรีมงคลนารายณ์คำผงวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง821
3492นางอรอนงค์ ศรีมงคลนารายณ์คำผงวิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง611
3493นางอสิพร ไชยเทพสิรินธรพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)รองชนะเลิศ อันดับ ๑461
3494นางอำนวยพร มูลศาสตร์แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม201
3495นางอำนวยพร มูลศาสตร์แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม141
3496นางอำนวยพร มูลศาสตร์แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง671
3497นางอำนวยพร มูลศาสตร์แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม501
3498นางอำนวยพร มูลศาสตร์แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม54.81
3499นายกิตติพงษ์ พวงสด โคกตะเคียนวิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญเงิน701
3500นายกิตติพงษ์ พวงสด โคกตะเคียนวิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง601
3501นายโกศล วงษ์สุนทรชุมพลวิทยาสรรค์แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน701
3502นายขจรศักดิ์ กงล้อมแร่วิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม301
3503นายขจรศักดิ์ กงล้อมแร่วิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม261
3504นายขจรศักดิ์ กงล้อมแร่วิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง621
3505นายขจรศักดิ์ กงล้อมแร่วิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง641
3506นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยพนาสนวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง641
3507นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยพนาสนวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง631
3508นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยกุลพนาสนวิทยาแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง661
3509นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยกุลพนาสนวิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง801
3510นายจำปา สุขยากระเทียมวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง671
3511นายจำปา สุขยากระเทียมวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน761
3512นายฉัตรชัย ชัยเสนาบึงนครประชาสรรค์เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง631
3513นายฉัตรชัย ชัยเสนาบึงนครประชาสรรค์เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง601
3514นายฉัตรชัย ชัยเสนาบึงนครประชาสรรค์พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม181
3515นายฉัตรชัย ชัยเสนาบึงนครประชาสรรค์พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม201
3516นายฉัตรชัย ชัยเสนาบึงนครประชาสรรค์คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง661
3517นายฉัตรชัย ชัยเสนาบึงนครประชาสรรค์คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง611
3518นายชนัญญู เกตุศิริแกศึกษาพัฒนาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง631
3519นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาดแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง681
3520นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาดแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง651
3521นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาดแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง621
3522นายเชิดศักดิ์ บุญยังสินรินทร์วิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง681
3523นายเชิดศักดิ์ บุญยังสินรินทร์วิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง661
3524นายไชยา ต่างประโคนตาเบาวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง651
3525นายไชยา ต่างประโคนตาเบาวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง661
3526นายไชยา ต่างประโคนตาเบาวิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง611
3527นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุลกระเทียมวิทยาแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง611
3528นายดำเนิน ว่าดีขวาวใหญ่วิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม281
3529นายธนพล วงศ์ฉลาดห้วยจริงวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน791
3530นายธนพล วงศ์ฉลาดห้วยจริงวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง851
3531นายธนพล วงศ์ฉลาดห้วยจริงวิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง671
3532นายธนากร ศรีทองตั้งใจวิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม341
3533นายธนากร ศรีทองตั้งใจวิทยาคมย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง651
3534นายธนากร ศรีทองตั้งใจวิทยาคมย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง631
3535นายธราดล บุญยาพงษ์ศีขรภูมิพิสัยพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม371
3536นายธีรวีร์ พรหมพัชรพลวีรวัมน์โยธินพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม351
3537นายนนธยา หาญมานพสนมวิทยาคารพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม311
3538นายนิรุต แข็งกล้ากระเทียมวิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง64.21
3539นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐวีรวัมน์โยธินพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม191
3540นายประยุทธ วันทาแร่วิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง601
3541นายประยุทธ วันทาแร่วิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง661
3542นายประสงค์ โสมรัตนานนท์สิรินธรย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง861
3543นายประสิทธิชัย ชัยชนะยางวิทยาคารพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม201
3544นายประสิทธิชัย ชัยชนะยางวิยาคารแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม501
3545นายประสิทธิชัย ชัยชนะยางวิทยาคารแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3546นายปรีชา สีตะแกะโนนเทพพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม311
3547นายปรีชา สีตะแกะโนนเทพย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง651
3548นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์นาดีวิทยาย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทอง81.31
3549นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์นาดีวิทยาแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วม501
3550นายพรพนม สานุสันต์ทับโพธิ์พัฒนวิทย์พินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม281
3551นายพรพนม สานุสันต์ทับโพธิ์พัฒนวิทย์คัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง661
3552นายพรมมา สวาศรีบัวเชดวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม391
3553นายพรส สดับสารเมืองแกพิทยาสรรค์แต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน72.21
3554นายพิทักษ์พง ผาผลมัธยมศรีสำเภาลูนเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง671
3555นายพิทักษ์พงษ์ ผาผลมัธยมศรีสำเภาลูนพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม261
3556นายพิทักษ์พงษ์ ผาผลมัธยมศรีสำเภาลูนคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม581
3557นายพินิจ เชื้อเพ็งศรีไผทสมันต์เรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง641
3558นายพินิจ เชื้อเพ็งศรีไผทสมันต์คัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง611
3559นายพินิจ เชื้อเพ็งศรีไผทสมันต์ย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง601
3560นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ประสาทวิทยาคารเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทอง801
3561นายไพโรจน์ แสนพันธ์สังขะแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทองแดง631
3562"นายภิวัฒน์ ผูกเกสร "ขวาวใหญ่วิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง661
3563"นายภิวัฒน์ ผูกเกสร "ขวาวใหญ่วิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง601
3564นายมนัส ดีพร้อมสังขะพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม291
3565นายยุทธภูมิ มีพรหมดีและนางนิภา บุตรภักดีธรรมประสาทวิทยาคารพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม291
3566นายรุ่งโรจน์ คุณนามสนมวิทยาคารคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง691
3567นายรุ่งโรจน์ คุณนามสนมวิทยาคารคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญเงิน741
3568นายวราวุธ อุส่าห์ดีปราสาทเบงวิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง801
3569นายวันชัย พิงภูงานาดีวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง611
3570นายวันชัย พิงภูงานาดีวิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เข้าร่วม1
3571นายวันชัย พิงภูงานาดีวิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญทองแดง671
3572นายวิชัย จันทร์สอนศีขรภูมิพิสัยแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง811
3573นายวิสิทธิ์ มากะเตโคกตะเคียนวิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทองแดง681
3574นายวีรวัฒน์ ยกดีสวายวิทยาคารพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม281
3575นายวีรวัฒน์ ยกดีสวายวิทยาคารพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม311
3576นายวีระพงษ์ เมินดีไทรแก้ววิทยาเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน761
3577นายวีระพงษ์ เมินดีไทรแก้ววิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม571
3578นายสมิท นพเก้าสุรพินท์พิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม301
3579นายสมิท นพเก้าสุรพินท์พิทยาคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เหรียญเงิน771
3580นายสามารถ ศรีมงคลนารายณ์คำผงวิทยาแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง66.21
3581นายสาโรช มงคลสุรวิทยาคารคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เหรียญทอง871
3582นายสุทธิพงษ์ ปินะถาพนมดงรักวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)รองชนะเลิศ อันดับ ๓43.51
3583นายสุทธิพงษ์ ปินะถาพนมดงรักวิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม211
3584นายสุภัญญู ศรีโท และนางสาวกัญญารัตน์ สุขบทธาตุศรีนครพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม201
3585นายอนุวัฒน์ แก้วลอย สำโรงทาบวิทยาคารแต่งกลอนแปด ระดับ ม.ต้น เหรียญทอง81.41
3586ว่าที่ ร.ต.ดิศานุวัตร ภูแก้วนาบัววิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม361
3587ว่าที่ ร.ต.ดิศานุวัตร ภูแก้วนาบัววิทยาพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น (ม.1-3)เข้าร่วม381
3588ว่าที่ ร.ต.ดิศานุวัตร ภูแก้วนาบัววิทยาย่อความ ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน781
3589ว่าที่ร้อยตรี กฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดีทุ่งกุลาพิทยาคมพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม201
3590ว่าที่ร้อยตรี กฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดีทุ่งกุลาพิทยาคมคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6)เข้าร่วม561
3591ว่าที่ร้อยตรี กฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดีทุ่งกุลาพิทยาคมย่อความ ระดับ ม.ปลายเหรียญทองแดง611