รายการแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อ.ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมระดับ

 ประเภท

                         รายละเอียดกิจกรรม

          หมายเหตุ

กิจกรรมที่ ๑
ครูผู้สอน    ภาษาไทย

  บุคคล

เขียนเรียงความ
ประเด็น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
- กำหนดชื่อเรื่องเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็น       ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
- ความยาวประมาณ ๒๐ - ๒๕ บรรทัด หรือไม่เกิน                ๑ หน้ากระดาษ เอ ๔
-เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด อ่านง่าย เป็นระเบียบและสะอาด

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
แบ่งเป็น ๒ ส่วน
เนื้อหาสาระและรูปแบบเรียงความ ๗๕ %
*ความคิดและเนื้อหาที่นำเสนอ
    * ความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง
* องค์ประกอบ
รูปแบบการเขียน ๒๕ %
* การใช้ภาษา
* อักขรวิธีถูกต้อง
*ตัวอักษรอ่านง่ายเป็นระเบียบและสะอาด

-สพฐ. ดำเนินการแข่งขันโดยเชิญชวนครูและศึกษานิเทศก์ ส่งผลงานโดยตรงไปยังสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ๓ ชั้น ๕ กระทรวงศึกษาธิการ   เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐       ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

-ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก สพฐ. ประสานแจ้งโดยตรงถึงครูผู้สอน ให้ครูผู้ส่ง ผลงาน ระบุเบอร์โทร     ที่สามารถติดต่อโดยตรง 

 

กิจกรรมที่ ๒
ม.๑-๓

บุคคล

เขียนเรียงความ
ประเด็น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
-กำหนดชื่อเรื่องเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็น        ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
-กำหนดความยาว ๒๕-๓๐ บรรทัด หรือไม่เกิน    ๑ หน้ากระดาษ A ๔ ใช้เวลา ๑ – ๑.๓๐ ชั่วโมง หรือตามที่กรรมการตัดสินกำหนด
-เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด อ่านง่าย เป็นระเบียบและสะอาด

 

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) แบ่งเป็น ๒ ส่วน
เนื้อหาสาระและรูปแบบเรียงความ ๗๕ %
*ความคิดและเนื้อหาที่นำเสนอ
*ความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง
*องค์ประกอบ
*ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รูปแบบการเขียน ๒๕ %
*การใช้ภาษา อักขรวิธีถูกต้อง
*ตัวอักษรอ่านง่าย เป็นระเบียบและสะอาด

สพม.คัดเลือกรางวัลอันดับ ๑
ของเขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ. คัดเลือกจากผลงานของเขตเข้าแข่งขันระดับประเทศ ๑๐ ผลงาน
*กรณีการส่งผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จะตัดสินมอบรางวัล   เป็นรางวัลประเภทมัธยมศึกษาโดยรวมทั้งขยายโอกาสและสายสามัญ

กิจกรรม
ที่ ๓
ม.๔-๖

บุคคล

เขียนเรียงความ 
ประเด็น  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
-กำหนดชื่อเรื่องเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็น        ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
-กำหนดความยาว ๒๕-๓๐ บรรทัด หรือไม่เกิน    ๑ หน้ากระดาษ A ๔ ใช้เวลา ๑ – ๑.๓๐ ชั่วโมง หรือตามที่กรรมการตัดสินกำหนด
-เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด อ่านง่าย เป็นระเบียบและสะอาด
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) แบ่งเป็น ๒ ส่วน
เนื้อหาสาระและรูปแบบเรียงความ ๗๕ %
*ความคิดและเนื้อหาที่นำเสนอ
*ความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง
*องค์ประกอบ
*ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รูปแบบการเขียน ๒๕ %
*การใช้ภาษา อักขรวิธีถูกต้อง
*ตัวอักษรอ่านง่าย เป็นระเบียบและสะอาด

สพม.คัดเลือกรางวัลอันดับ ๑ ของเขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ. คัดเลือกจากผลงานของเขตเข้าแข่งขันระดับประเทศ ๑๐ ผลงาน
*กรณีการส่งผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จะตัดสินมอบรางวัล เป็นรางวัลประเภทมัธยมศึกษา โดยรวมทั้งขยายโอกาสและสายสามัญ

กิจกรรม
ที่ ๔
ม.๑-๓

บุคคล

แต่งกลอนสุภาพ(กลอนแปด) จำนวน ๔ บท
ประเด็น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
- กำหนดชื่อเรื่องเองโดยให้ครอบคลุมประเด็น
-เขียนด้วยลายมือหวัดแกมบรรจงครึ่งบรรทัด     ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
-กำหนดเวลา ๑ ชั่วโมง
-บทร้อยกรองถูกต้องตามแบบแผนคำประพันธ์และ
ฉันทลักษณ์
เกณฑ์การให้คะแนน ตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยพิจารณาจาก
*ความคิดเห็นและเนื้อหาที่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
*การใช้ภาษาเหมาะสม ถูกต้อง ตามแบบแผนคำประพันธ์และฉันทลักษณ์ ตัวอักษรอ่านง่ายและสะอาด

-สพม.คัดเลือกรางวัลอันดับที่ ๑ ของเขตพื้นที่การศึกษา
*ผลงานที่ส่งให้มีคำรับรองจากครูประจำชั้น หรือครูผู้สอนและระบุ ชื่อ นามสกุล ชั้นเรียน ที่อยู่ สถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกให้ชัดเจน
สพฐ. คัดเลือกจากผลงานของเขตเข้าแข่งขัน ระดับประเทศ ๑๐ ผลงาน
*กรณีการส่งผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จะตัดสินมอบรางวัล เป็นรางวัลประเภทมัธยมศึกษา โดยรวมทั้งขยายโอกาสและสายสามัญ

กิจกรรม
ที่ ๕
ม.๔-๖

บุคคล

แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ จำนวน ๔ บท
ประเด็น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
- กำหนดชื่อเรื่องเองโดยให้ครอบคลุมประเด็น
-เขียนด้วยลายมือหวัดแกมบรรจงครึ่งบรรทัด     ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
-กำหนดเวลา ๑ ชั่วโมง
-บทร้อยกรองถูกต้องตามแบบแผนคำประพันธ์และ
ฉันทลักษณ์
เกณฑ์การให้คะแนน ตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยพิจารณาจาก
*ความคิดเห็นและเนื้อหาที่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
*การใช้ภาษาเหมาะสม ถูกต้อง ตามแบบแผนคำประพันธ์และฉันทลักษณ์ ตัวอักษรอ่านง่ายและสะอาด

-สพม.คัดเลือกรางวัลอันดับที่ ๑ ของเขตพื้นที่การศึกษา
*ผลงานที่ส่งให้มีคำรับรองจากครูประจำชั้น หรือครูผู้สอนและระบุ ชื่อ นามสกุล ชั้นเรียน ที่อยู่ สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกให้ชัดเจน
สพฐ. คัดเลือกจากผลงานของเขตเข้าแข่งขัน ระดับประเทศ ๑๐ ผลงาน
*กรณีการส่งผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จะตัดสินมอบรางวัล เป็นรางวัลประเภทมัธยมศึกษา โดยรวมทั้งขยายโอกาสและสายสามัญ

กิจกรรม
ที่ ๖

ม.๑-๓

ม.๔-๖

บุคคล

อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA
วิธีการแข่งขัน
๑.คณะกรรมการออกแบบเนื้อหาการอ่าน โดยมีเนื้อหาด้านวรรณคดีและวรรณกรรมใช้แนวเนื้อหาข้อสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ใช้เวลา     อย่างน้อย ๑.๓๐ ชั่วโมง
เกณฑ์การให้คะแนน ตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยให้เป็นไปตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
๒.ส่งชื่อผู้ชนะเลิศลำดับที่ ๑ เท่านั้น เพื่อสอบคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในวันเสาร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียน   ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี

 

๑.สพม. คัดเลือกนักเรียน
และส่งชื่อผู้ชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ ม.ต้น และ    ม.ปลาย เท่านั้น เพื่อสอบคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ

๒.รายละเอียดและวิธีการ อาจสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซด์ของ สสวท. หรือเว็บไซด์ของสพฐ.
*กรณีการส่งผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จะตัดสินมอบรางวัล เป็นรางวัลประเภทมัธยมศึกษา โดยรวมทั้งขยายโอกาสและสายสามัญ

กิจกรรมที่ ๗

ม.๑-ม.๓

ม.๔-ม.๖

บุคคล

คัดลายมือ
ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ
-กำหนดเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับระดับชั้น       ของนักเรียน
ความยาว
-ม.๑-ม.๓ ประมาณ ๒๐-๒๕ บรรทัด หรือไม่เกิน  ๑ หน้ากระดาษ A ๔
(คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดด้วยปากกาดำหรือปากกาน้ำเงิน)
    -ม.๔-ม.๖ ประมาณ ๒๐-๒๕ บรรทัด หรือไม่เกิน  ๑ หน้ากระดาษ A ๔
(คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดด้วยปากกาดำหรือปากกาน้ำเงิน)
-ใช้เวลา  ๑.๓๐ ชั่วโมง หรือตามที่กรรมการตัดสินกำหนด
-เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่ายเป็นระเบียบ สะอาด
เกณฑ์การให้คะแนน เช่น
*รูปแบบการเขียน
*อักขรวิธีถูกต้อง
*อ่านง่าย เป็นระเบียบ และสะอาด

สพม. คัดเลือกรางวัลอันดับที่ ๑  
ของเขตพื้นที่การศึกษา
*ผลงานที่ส่งให้มีคำรับรองจากครูประจำชั้น หรือครูผู้สอนและระบุ       ชื่อ นามสกุล ชั้นเรียน    ที่อยู่ สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกให้ชัดเจน
สพฐ. คัดเลือกจากผลงานของเขตเข้าแข่งขัน ระดับประเทศ ๑๐ ผลงาน
*กรณีการส่งผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จะตัดสินมอบรางวัล เป็นรางวัลประเภทมัธยมศึกษา โดยรวมทั้งขยายโอกาสและสายสามัญ
*สำหรับวันแข่งขัน   รอบชิงชนะเลิศ
ทาง สพฐ.จะเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันให้แก่นักเรียน

กิจกรรมที่ ๘
ม.๑-ม.๓

ม.๔-ม.๖

บุคคล

เขียนตามคำบอก
๑. การแข่งขันระดับเขตพื้นที่
- กำหนดคำศัพท์ให้ครอบคลุมตามระดับชั้น
*ชั้น ม.๑-ม.๓ จำนวน  ๓๐ คำ
*ชั้น ม.๔-ม.๖ จำนวน  ๓๐ คำ
-เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย เป็นระเบียบและสะอาด
เกณฑ์การให้คะแนน ตามที่คณะกรรมการกำหนด
๒. ส่งรายชื่อผู้ชนะเลิศลำดับที่ ๑ เท่านั้น เพื่อสอบคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.        ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม      จังหวัดปทุมธานี

สพม. ส่งรายชื่อผู้ชนะเลิศลำดับที่ ๑ เท่านั้น เพื่อสอบคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ

สพฐ. คัดเลือกจากผลงานของเขตเข้าแข่งขัน ระดับประเทศ ๑๐ ผลงาน

*กรณีการส่งผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จะตัดสินมอบรางวัลเป็นรางวัลประเภทมัธยมศึกษาโดยรวมเขตพื้นที่ขยายโอกาสและสายสามัญ

ระยะเวลาดำเนินงาน
วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน  – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

งบประมาณ
- จากงบประมาณโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร(อ่านเข้าใจ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จำนวน ๕๕,๐๐๐ (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  จัดสรรให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมฯ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ครู นักเรียนและสถานศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมรรถนะความสามารถด้านภาษาไทย
  2. ครู นักเรียน สถานศึกษา ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดี

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

------------------------------