ข้อมูลผลการสอบ PISA ครั้งที่ 1

จำแนกรายโรงเรียน ในสังกัด สพม.33

รหัส โรงเรียน อำเภอ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) ระดับผลการสอบ PISA ครั้งที่ 1 (คน) นักเรียนที่สอบ (คน) เฉลี่ย
ปกติ บกพร่อง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง