ข้อมูลบุคลากร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย
รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องตำแหน่งเบอร์โทรติดต่อ
นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๐๘๘-๕๙๑-๒๔๘๒
นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ (เลขานุการศูนย์ฯ) ๐๘๘-๕๙๐-๙๖๑๗
นางภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ผู้ประสานงาน ๐๖๔-๑๙๒-๒๔๒๘