ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำแนกตามรายการแข่งขัน

ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ประเภทการแข่งขัน ระดับชั้น
1ยางวิทยาคารเด็กหญิงชลธิชา กลิ่นสุคนธ์นางสาวราตรี เจือจันทร์การคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
2รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเด็กหญิงธิดารัตน์ ตลับทองนายวิรัตน์ ระหว่างบ้านการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
3สังขะเด็กหญิงภัสลัลน์ บุดดาวงศ์นายภัทรพล บุดดาการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
4สนมวิทยาคารเด็กชายณัฏฐากร รัตนเดชนายรุ่งโรจน์ คุณนามการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
5มัธยมศรีลำเภาลูนเด็กหญิงพรทิพย์พา ประมวลนางสาวดารารัตน์ พร้อมพรมการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
6กาบเชิงวิทยาเด็กหญิงปวีณ์กร ฮึกเหิมนางสาวปุญญาภา วันดีการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
7ไทรแก้ววิทยาเด็กหญิงสุริษา สุขอนันต์นางสาวจิราพร ยอดพรหมการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
8วีรวัฒน์โยธินเด็กหญิงภัทรสุดา ศรีทองสุขนางสุวิมล บุญโตการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
9สุรวิทยาคารเด็กหญิงรักษิตา แถบทองนายสาโรช มงคลการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
10โคกตะเคียนวิทยาเด็กหญิงแสงเพ็ชร ศรีจันอินนางสาวจันทิมา มั่นคงการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
11ดอนแรดวิทยาเด็กหญิงนภาพร สานุสัตน์นางสาวธนิดา ศรีลาชัยการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
12ศรีณรงค์พิทยาลัยเด็กหญิงศรัณย์พร กะทิศาสตร์นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
13นารายณ์คำผงวิทยาเด็กหญิงแพรวา พิมวันนางอรอนงค์ ศรีมงคลการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
14หนองสนิทวิทยาเด็กหญิงกัญญาพัชร ชอบลครนางบรรจงจิต์ ฉายสันติ์, นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูลการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
15ทับโพธิ์พัฒนวิทย์นางสาวจิรนันท์ วันนานายพรพนม สานุสันต์การคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
16ท่าตูมประชาเสริมวิทย์เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โกฎหอมคุณครูดาราวรรณ แข่งขัน คุณครูกนกอร หมื่นเจริญการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
17สำโรงทาบวิทยาคมเด็กหญิงอัฉริยา สันทาลุนัย นางสาวบุญทวี โองอินทร์ การคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
18ปราสาทเบงวิทยาเด็กหญิงกนกวรรณ ช่อมะลินางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ การคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
19ประสาทวิทยาคารเด็กหญิงอัชฌา พลคะชานางสุรีย์ เจียมจริยธรรมการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
20บึงนครประชาสรรค์เด็กหญิงสลิลทิพย์ นิเรืองรัมย์นายฉัตรชัย ชัยเสนาการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
21สิรินธรเด็กหญิงธัญมน สุยคงนางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวยการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
22ชุมพลวิทยาสรรค์เด็กหญิงกชพร สุขสวัสดิ์นางจินตนา วงษ์สุนทรการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
23แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเด็กหญิงจันทนา สร้อยดอกนายชัยวัฒน์ ชาติฉลาดการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
24ลานทรายพิทยาคมเด็กหญิงสุภาวดี แสนดีครูปวีณา วรรัมย์การคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
25ตั้งใจวิทยาคมเด็กหญิงณัฐวรินทร์ จินดาศรีนางสุรีย์ สมบัติการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
26เมืองลีงวิทยาเด็กหญิงปัณรส จันทร์โชตินางสาวโสมวรรณ ประสมพลการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
27พนาสนวิทยานายอลงกรณ์ หาญคำแหงนางสาวสุวิมล พิมพ์เก่าการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
28สุรินทร์พิทยาคมเด็กหญิงวรรณิดา จูงงามนางตุลาลักษณ์ วันแสนการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
29หนองขุนศรีวิทยาเด็กหญิงสุพิมนต์ ผลมะเฟืองนางภัทรภรณ์ ลาวัลย์การคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
30สุรินทร์ราชมงคลเด็กหญิงอลิตา เจริญศิรินางเสาวคนธ์ รู้รักษาการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
31รัตนบุรีเด็กชายรัฐชัย ระศรนางสาววิลาสีนี กนกแก้วการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
32สวายวิทยาคารเด็กหญิงมาริศา ดวงภาคนางสาวอรณิชา กระจายแก้วการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
33หนองแวงวิทยาคมเด็กหญิงชบาไพร สาทิพจันนางพจมาศ จันทร์โทการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
34ธาตุศรีนครเด็กหญิงสมฤดี สงพัดนางสาวชุลีพร ศรีงาม,นางสายทอง พรหมประเสริฐการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
35แกศึกษาพัฒนาเด็กหญิงเอมอร พุดชูนายชนัญญู เกตุศิริการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
36สุรพินท์พิทยาเด็กหญิงเบญญากร พิลาศรีนางกัตติกา คำอินทร์การคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
37นาดีวิทยาเด็กหญิงปารนีย์ บุญมากนายวันชัย พิงภูงาการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
38ศรีสุขวิทยาเด็กหญิงรินรดา อักษรนางนิติอร บุญคงเดชการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
39เบิดพิทยาสรรค์เด็กหญิงนารีรัตน์ แกงกันรันนางทิตยาภรณ์ ชาวนาการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
40พรมเทพพิทยาคมเด็กหญิงปณิตา ไกรจันทร์น.ส.ณิชฏิยา แข่งขันการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
41เชื้อเพลิงวิทยาเด็กหญิงฐิตาพร อยู่ฉายนางศุภลักษณ์ แข่งขันการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
42แตลศิริวิทยาเด็กหญิงกลิกา สุขวงษ์ศานางจิราวรรณ บุญยงค์การคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
43ตาเบาวิทยาเด็กหญิงสมฤทัย ใจดีจริงนางวรรณพร หนูเสนการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
44ห้วยจริงวิทยาเด็กหญิงชื่นนภา ชื่นตานายธนพล วงศ์ฉลาดการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
45บัวเชดวิทยาเด็กชายจิระศักดิ์ แซ่โค้วนางพวงพันธ์ บุญใบการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
46พนมดงรักวิทยาเด็กหญิงนาริศา สายยศนางอรอนงค์ มีสะอาดการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
47เมืองบัววิทยาเด็กหญิงเมทนี สุดเนตรนางสายฝน เจริญรัมย์การคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
48เทพอุดมวิทยาเด็กหญิงมัชชุวิญญ์ สุวิชานางสาวจิดาภา ปัดภัยการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
49ท่าสว่างวิทยาเด็กหญิงธิญาดา สัตย์ซื่อนางรัชนี นพพิบูลย์การคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
50จอมพระประชาสรรค์เด็กหญิงหทัยทิพย์ สมานมิตรนางสาวเอมอัชนา พงษ์เอกการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
51มัธยมจารพัตวิทยาเด็กหญิงญารินดา จันทร์แดงนายวิริยะ พรหมวันดีการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
52เมืองแกพิทยาสรรค์เด็กหญิงกัลยารัตน์ วารูหลังนางสาวยุภาวดี พลสระแก้วการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
53วังข่าพัฒนาเด็กหญิงปริฉัตร สิงหานางสาวอรญา บำรุงรสการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
54ขวาวใหญ่วิทยาเด็กหญิงนงนภัส บุญรัตน์นายภิวัฒน์ ผูกเกสร การคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
55พระแก้ววิทยาเด็กหญิงพันธิตรา สมพงษ์ครูพรรณชนก ภูมิพันธ์การคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
56สินรินทร์วิทยาเด็กหญิงณัฐณิชา ปรากฏชื่อนางสาวลำไพ ยางงามการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
57โชคเพชรพิทยาเด็กหญิงณภัทร ดำบัวนายนิวัฒน์ นามวัฒน์การคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
58แนงมุดวิทยาเด็กหญิงณัฐวรา คงชื่นจิตรนางสาวพิราวรรณ โฉลกดีการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
59กุดไผทประชาสรรค์เด็กหญิงณัฐนิชา จอกทองนางสาวทิพภาพัชร์ จันทาการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
60กระเทียมวิทยาเด็กชายอติชาติ บัวสายนางมณีกานต์ ศาลางามการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
61บุแกรงวิทยาคมเด็กหญิงพิมพ์ญาดา เพ่งพิศนางวิภาภรณ์ ผมงามการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
62พญารามวิทยาเด็กหญิงอรมณียา ยืนยงนางสาวกัญญ์ญาณัฎฐ์ วิเศษยุธการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
63ศรีไผทสมันต์เด็กหญิงพิมพิกา จันทร์จำรัสนายพินิจ เชื้อเพ็งการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
64แร่วิทยาเด็กหญิงสุนิษา พิพัฒน์นายประยุทธ วันทาการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
65มัธยมทับทิมสยาม 04 เด็กหญิงธิดารัตน์ ใสยิ่งนางสาวกฤษณา ไพดีการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
66ขนาดมอญพิทยาคมเด็กหญิงชมพูนุท อุ้มเพ็ชรนางสาวกฤติญา เทียนชัยการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
67ศีขรภูมิพิสัยเด็กหญิงนิลลดา การะเกดนางกชพร นาคประดาการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
68นาบัววิทยาเด็กหญิงดารารินทร์ ศรีอาษาว่าที่ ร.ต.ดิศานุวัตร ภูแก้วการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๒
69ตานีวิทยาเด็กหญิงมินตรา สำราญดีนางสาวทิตยาภา บานเย็นการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
70โคกยางวิทยาเด็กหญิงนิศารัตน์ ทองใสศรนางทิพย์การุนย์ วรรณโยการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๓
71ช้างบุญวิทยาเด็กหญิงมณีเกตุ ศาลางามนางสาววีร์รินทร์ จันทรศรีการคัดลายมือ (ม.๑-๓)
72สุรินทร์ภักดีเด็กหญิงสังวรี มีพร้อมนางสาวอรไท ทิมทองการคัดลายมือ (ม.๑-๓)ม.๑
73ยางวิทยาคารนายอาทิตย์ สัมฤทธิ์นอกนางสาวราตรี เจือจันทร์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
74รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกนางสาวพรรพษา หาดทองนางประไพร เพียรมีการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
75สังขะนายสรศักดิ์ สาจันทร์นางเสาวภา รอบรู้การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
76สนมวิทยาคารนางสาวอาธิติญา นามภักดีนายรุ่งโรจน์ คุณนามการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
77มัธยมศรีลำเภาลูนนางสาวสุพัตรา ชูเชิดนายพิทักษ์พงษ์ ผาผลการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
78กาบเชิงวิทยานางสาวชมพูนุท หงษ์ทองนางสาวปุญญาภา วันดีการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
79ไทรแก้ววิทยานางสาววิภาดา วิโรจน์รัตน์นายวีระพงษ์ เมินดีการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
80วีรวัฒน์โยธินนายนพรัตน์ สำรวมจิตรนางสันทนา อรรถวรวุฒิการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
81สุรวิทยาคารนางสาวพรหมรัตน์ บุพศิรินางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
82โคกตะเคียนวิทยานางสาวอภิชญา ปิยะไพรนางสาวจันทิมา มั่นคงการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
83ดอนแรดวิทยานางสาวสุจิตรา เท่าเทียมนางสาววิมลนาฏ วิทูรางกูรการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
84ศรีณรงค์พิทยาลัยนางสาวสุจิตรา บรรเพชรนางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
85นารายณ์คำผงวิทยานางสาวกมลฑา มะลัยทองนางอรอนงค์ ศรีมงคลการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
86หนองสนิทวิทยานางสาวปทิตตา สุวงค์นางบรรจงจิต์ ฉายสันติ์, นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูลการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
87ทับโพธิ์พัฒนวิทย์นางสาวดวงชีวัน เพลงกระโทกนายพรพนม สานุสันต์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
88ท่าตูมประชาเสริมวิทย์นางสาวทิพากร ศรีสอนคุณครูบัววรณ์ เชิงหอมการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
89สำโรงทาบวิทยาคมนางสาวชนินาถ ใจสุระ นางสาวชญาภา วรรณศรี การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
90ปราสาทเบงวิทยานางสาวมัณฑิตา บุตรงามนางสาวอรุณโรจน์ ทวีเหลือการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
91ประสาทวิทยาคารนางสาวนลินทิพย์ เพ็งแจ่มนางกุหลาบ เพิ่มทรัพย์ การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
92บึงนครประชาสรรค์นางสาวขวัญฤดี บุญชาตินายฉัตรชัย ชัยเสนาการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
93สิรินธรนางสาวฟารีดา สายสีนางฉัตรตะวัน เตียงทองการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
94ชุมพลวิทยาสรรค์นางสาววริศรา กุดหอมนางจินตนา วงษ์สุนทรการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
95แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารนางสาววรรณนิภา สุขวาสนะนางอำนวยพร มูลศาสตร์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
96ลานทรายพิทยาคมนางสาวสุดารัตน์ สารธรนางปวีณา วรรัมย์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
97ตั้งใจวิทยาคมนางสาวสุภาวดี จ่ายพิมพ์นางสุรีย์ สมบัติการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
98เมืองลีงวิทยานางสาวอารียา หงส์ทองนางสาวโสมวรรณ ประสมพลการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
99พนาสนวิทยานายโยธิน แว่นดีนางสาวสุวิมล พิมพ์เก่าการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
100สุรินทร์พิทยาคมนางสาวชลธิชา สุธาร์จิตนางปาลี พงษ์ศักดิิ์ดีการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
101รัตนบุรีนางสาวตมิสา คำผมนางสาวสอนสวรรค์ ถวิลรักษ์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
102สวายวิทยาคารนางสาวศมัญญา สุขสินนางสาวอรณิชา กระจายแก้วการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
103หนองแวงวิทยาคมนางสาวจิราพร ดัชถุยาวัตรนางสาวอรศิริ เจือจันทร์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
104ธาตุศรีนครนายอนุชิตพรหมประเสริฐ เพ็งพันธ์นายสุภัญญู ศรีโทการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
105แกศึกษาพัฒนานางสาวพรทิพย์ พลเมืองนางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
106สุรพินท์พิทยานางสาวสุธิชา ประกายแก้วนายสมิท นพเก้าการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
107นาดีวิทยานางสาวธิดารัตน์ โสภารักษ์นายวันชัย พิงภูงาการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
108ศรีสุขวิทยานางสาววาสนา พลเรืองทองนางนิติอร บุญคงเดชการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
109เบิดพิทยาสรรค์นางสาวเบญจมาศ เหลาเลิศนางพวงทิพย์ สีตะริสุการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
110พรมเทพพิทยาคมนางสาวประภาศรี นาคแสงน.ส.ณิชฏิยา แข่งขันการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
111เชื้อเพลิงวิทยานางสาวเอมอร นิลเยี่ยมนางศุภลักษณ์ แข่งขันการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
112แตลศิริวิทยานายธนากร ศรีแก้วนางจิราวรรณ บุญยงค์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
113ตาเบาวิทยานางสาวบุษรา ดวงเด่นฉายนายไชยา ต่างประโคนการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
114ห้วยจริงวิทยานางสาวประกายดาว นันทรัตน์นายธนพล วงศ์ฉลาดการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
115บัวเชดวิทยานางสาวสุดารัตน์ หลวงเมืองนางสาวมณฑิตา อารีวงษ์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
116พนมดงรักวิทยานายจิระ ใกรเสือนางอรอนงค์ มีสะอาดการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
117เมืองบัววิทยานางสาวพินดารัตน์ ร่มเย็นนางสายฝน เจริญรัมย์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
118เทพอุดมวิทยานางสาววันวิสา เมืองดีนางวนิชนันท์ มณฑลการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
119ท่าสว่างวิทยานายทองพูน วรรณธรรมนางรัชนี นพพิบูลย์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
120จอมพระประชาสรรค์นายฉัตรดนัย ทองแม้นนางสาววิภาพร แสวงสุขการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
121มัธยมจารพัตวิทยานายสุรสิทธิื ศรีสุขนางสาวอรสุรางศ์ ถือกล้าการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
122เมืองแกพิทยาสรรค์นางสาวธิดาภรณ์ เสาทองนางสาวยุภาวดี พลสระแก้วการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
123วังข่าพัฒนานางสาวชลดา พรมชื่นนางสาวอรญา บำรุงรสการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
124ขวาวใหญ่วิทยานายประสิทธิ์ จริญญานายภิวัฒน์ ผูกเกสร การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
125พระแก้ววิทยานางสาวมลิสา พลโยธินครูวรานิษฐา รัตนพันธ์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
126สินรินทร์วิทยานางสาวปวีณา โพธิ์แก้วนางสาวลำไพ ยางงามการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
127โชคเพชรพิทยานางสาวสุภาวรรณ น้ำเงินนางวรรณา วิมลศาสตร์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
128แนงมุดวิทยานายสุภกิณฑ์ สังสัญชาตินางสาวพิราวรรณ โฉลกดีการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
129มหิธรวิทยานางสาวลัดดาวัลย์ล ชาติเหิมนางวรรณาภรณ์ จิตรเอกการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
130กุดไผทประชาสรรค์นางสาวอนัญพร กัลยาโพธิ์นางสาวทิพภาพัชร์ จันทาการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
131กระเทียมวิทยานางสาวพรรณิกา จำปาทองนางมณีกานต์ ศาลางามการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
132บุแกรงวิทยาคมนางสาวกมลชนก เสนาะเสียงนางรุ่งฤดี ไวยศรีแสงการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
133พญารามวิทยานางสาวสุจิรา สำรวมจิตนางสาวกัญญ์ญาณัฎฐ์ วิเศษยุธการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
134ศรีไผทสมันต์นางสาววันวิสาข์ ผึ่งผายนางพุทธชาติ พนมพงศ์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
135แร่วิทยานางสาววนาวัลย์ ร่องน้อยนายประยุทธ วันทาการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
136มัธยมทับทิมสยาม 04 นางสาวกันภิรมย์ พรมอุกนางสาวกฤษณา ไพดีการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
137ขนาดมอญพิทยาคมนางสาวจรัญญา บัวสงนางสาวสุวรรณา โลนะลุการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๖
138ศีขรภูมิพิสัยนางสาวศุทธินี สารเหล่านางสาวทิพากร นามเดชการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
139ทุ่งมนวิทยาคารนางสาวจุฬารัตน์ แซ่ตังนางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์การคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
140ตานีวิทยานางสาวสิริยา ศรีรามนางสาวทิตยาภา บานเย็นการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
141โคกยางวิทยานางสาวจุฑารัตน์ แลเพลินนางทิพย์การุนย์ วรรณโยการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
142ทุ่งกุลาพิทยาคมนางสาวแพรดา ราชโสภาว่าที่ร้อยตรี กฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดีการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
143ช้างบุญวิทยานางสาวมณฑาทิพย์ ทรัพย์มากนางสาวพิทยรัตน์ บุญโภคการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๔
144สุรินทร์ภักดีนายอนุชิต มีแสวงนางสมควร ชัยเฉลียวการคัดลายมือ (ม.๔-๖)ม.๕
145ยางวิทยาคารเด็กหญิงจิราพร คำงามนางสาวราตรี เจือจันทร์การเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
146รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเด็กหญิงศศิกานต์ สมใจชนะนางสาวจารุณี แถวนาคำการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
147สังขะเด็กหญิงสกุณา สมานมิตรนางสาวศิริวรรณ เลื่อนทองการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
148สนมวิทยาคารเด็กหญิงพัชราภา เหลื่อมล้ำนางจุรีรัตน์ บุญมีการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
149มัธยมศรีลำเภาลูนเด็กชายธนาพงษ์ จันทร์ภานายพิทักษ์พง ผาผลการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
150กาบเชิงวิทยาเด็กหญิงบัณฑิตา เพิ่มแก้วนางสาวอธิตญา ทวีจิตต์,นางวรรณภา ปลุกใจหาญการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
151ไทรแก้ววิทยาเด็กหญิงกาญจนาภรณ์ ละม้ายวรรณ์นางสาวจิราพร ยอดพรหมการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
152วีรวัฒน์โยธินเด็กหญิงเขมิกา ปัญญาดีนางกองแก้ว แพงสุดโทการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
153สุรวิทยาคารเด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ดอกศรีจันทร์นางสาวบุษบา ชื่นงามการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
154โคกตะเคียนวิทยาเด็กหญิงสมใจ การงานจบนายวิสิทธิ์ มากะเตการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
155ศรีณรงค์พิทยาลัยเด็กหญิงสุภิญญา โสภาพนางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
156นารายณ์คำผงวิทยาเด็กหญิงวนิดา ยินดีนางอรอนงค์ ศรีมงคลการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
157หนองสนิทวิทยาเด็กหญิงอัญชลี ปานเพชรนางบรรจงจิต์ ฉายสันติ์, นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูลการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
158ทับโพธิ์พัฒนวิทย์นางสาวกัลยกร วงศ์อินทร์นายพรพนม สานุสันต์การเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
159ท่าตูมประชาเสริมวิทย์เด็กหญิงไอลดา กุลบุตรคุณครูบุหลัน ช่วยบุดดาการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
160สำโรงทาบวิทยาคมนางสาวทองเพชร บุญเต็มนางสาวภัสพิชญ์ชา พัทธ์ประดิษฐ์การเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
161ปราสาทเบงวิทยาเด็กหญิงปวีณา อินทร์ตานางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ การเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
162ประสาทวิทยาคารเด็กหญิงสุวิชาดา ชำนาญสิงห์นางสาวสรัญญา นวสิมัยนามและนางมลทิรา เอมกลางการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๑
163บึงนครประชาสรรค์เด็กหญิงศิริยากรณ์ มณีศรีนายฉัตรชัย ชัยเสนาการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
164สิรินธรนางสาวอนงค์นาฏ แก้วอ่อนนางมนต์ฤดี ทองเรืองการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
165ชุมพลวิทยาสรรค์เด็กหญิงมาริสา แก้วหอมนางฉวีวรรณ ศรีโสภาการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
166แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเด็กหญิงนันท์นภัส ลักขษรรณิดานายชัยวัฒน์ ชาติฉลาดการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
167ลานทรายพิทยาคมนางสาวสุภาพร สืบเทพนางภรณ์ณภัส จำปาทองการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
168ตั้งใจวิทยาคมเด็กหญิงทินัดดา ก้านอินทร์นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอมการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
169เมืองลีงวิทยาเด็กหญิงนันท์นภัทร พยุงวงษ์นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
170พนาสนวิทยาเด็กหญิงพรพิมล ศรีมงคลนายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๑
171สุรินทร์พิทยาคมเด็กชายสุรศักดิ์ โดดกระโทกนางตุลาลักษณ์ วันแสนการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
172หนองขุนศรีวิทยาเด็กหญิงเจษฏาภรณ์ หาญนพนางภัทรภรณ์ ลาวัลย์การเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
173รัตนบุรีเด็กชายพรชัย สุกใสนางสาวบุณฑริกา โคตรสุขการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
174สวายวิทยาคารเด็กหญิงมนลดา ฤกษ์ดีนางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุลการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๑
175หนองแวงวิทยาคมเด็กหญิงกนกวรรรณ มลัยพันธุ์นางสาวกันยา พอกพูนการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
176ธาตุศรีนครเด็กหญิงสิริญาพร เท่าเทียมนางสาวชุลีพร ศรีงาม,นางสายทอง พรหมประเสริฐการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๑
177แกศึกษาพัฒนาเด็กหญิงจันทร์จิรา แซ่เซียวนายชนัญญู เกตุศิริการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
178สุรพินท์พิทยาเด็กหญิงเกศสุดา ประดับสุขนางสาวดนุชรัตน์ เจริญศิริพาณิชย์การเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
179นาดีวิทยาเด็กหญิง รัตนาภรณ์ เพิ่มนิตย์นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ การเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
180เบิดพิทยาสรรค์เด็กหญิงณัชฌา ชาวดีนางทิตยาภรณ์ ชาวนาการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
181แตลศิริวิทยาเด็กหญิงอรยา ศรีแก้วนางอรพินท์ สมาธิกุลการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
182ตาเบาวิทยาเด็กหญิงกรรณิการ์ สำราญล้ำนางวรรณพร หนูเสนการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
183บัวเชดวิทยาเด็กหญิงกานต์ทิตา โพธิยานางสาวนันทิยา ชัยสว่างการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
184พนมดงรักวิทยาเด็กหญิงรัศนี สุขจิตรนางสาวธัญญารัตน์ ภูบุตตะการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
185เมืองบัววิทยาเด็กหญิงอติกานต์ เพชรใสดีนางสายฝน เจริญรัมย์การเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
186ท่าสว่างวิทยาเด็กหญิงประภาศิริ แก้วเลิศนางรัชนี นพพิบูลย์การเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
187จอมพระประชาสรรค์เด็กหญิงสุพรรษา แสนกล้านางสาวอักษรวดี กงทาการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
188วังข่าพัฒนาเด็กหญิงณัฐธิดา ชุมสุขนางสาวอรญา บำรุงรสการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
189สินรินทร์วิทยาเด็กหญิงณิชนันท์ สุกใสนายเชิดศักดิ์ บุญยังการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
190แนงมุดวิทยาเด็กหญิงอริสสา เวรุวนารักษ์นางสาวรัชนก ร่วมสุขการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
191กุดไผทประชาสรรค์เด็กหญิงกิตติญาพร สุขอยู่นางสาวทิพภาพัชร์ จันทาการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
192กระเทียมวิทยาเด็กหญิงศุภิสรา จำปาศรีนายจำปา สุขยาการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
193บุแกรงวิทยาคมเด็กหญิงณัฐนิชา ดาศรีนางวิภาภรณ์ ผมงามการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
194ศรีไผทสมันต์เด็กหญิงสุกัลยา เรื่องสุขสุดนายพินิจ เชื้อเพ็งการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
195มัธยมทับทิมสยาม 04 เด็กหญิงทินมณี ทองผงนางจารุดา จิตสะอาดการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๒
196ขนาดมอญพิทยาคมเด็กหญิงฉัตรกมล วงษ์ฉลาดนางสาววิไลพร สินทรัพย์การเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
197ศีขรภูมิพิสัยนางสาวธณัฐชา ไชยรินนางศิริวรรณ วรรณดีการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
198โคกยางวิทยาเด็กหญิงธินัฐดา นาฬิเกร์นางทิพย์การุนย์ วรรณโยการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
199ช้างบุญวิทยาเด็กหญิงศศิธร หอมหวลนางสาวธิดารัตน์ ปัจจาเณย์การเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๓
200สุรินทร์ภักดีเด็กหญิงปาริชาติ โฉมงามนางสาวอรไท ทิมทองการเขียนเรียงความ (ม.๑-๓)ม.๑
201ยางวิทยาคารนางสาวธิดา หาดคำนางสาวราตรี เจือจันทร์การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๔
202รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกนางสาวธัญญารัตน์ พูนทรัพย์นางสาวจารุณี แถวนาคำการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
203สังขะนายปฏิพัทธ์ กระโทกนอกนางนิทราพร มีเจริญการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๔
204สนมวิทยาคารนายอานนท์ สืบทองนางจุรีรัตน์ บุญมีการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
205มัธยมศรีลำเภาลูนนายณัฐวุฒิ ถาพันธ์นางสาวดารารัตน์ พร้อมพรมการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
206กาบเชิงวิทยานางสาวพัชรินทร์ พูนทรัพย์นางสาวอธิตญา ทวีจิตต์,นางวรรณภา ปลุกใจหาญการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
207ไทรแก้ววิทยานายพรเทพ สัญจรดีนายวีระพงษ์ เมินดีการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
208วีรวัฒน์โยธินนางสาวปริศนา สังสัญชาตินางปัทมา พรหมพัชรพลการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
209สุรวิทยาคารนางสาววีรินทร์ มนูสารพงศ์นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
210ดอนแรดวิทยานายพุฒิพงษ์ สานุสันต์นางสาวมณีรัตน์ เครือสังข์การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๔
211โคกตะเคียนวิทยานางสาวสุวิสา จงยาวนายวิสิทธิ์ มากะเตการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
212ศรีณรงค์พิทยาลัยนางสาวกรรณิการ์ คำทะนางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
213นารายณ์คำผงวิทยานางสาวกรรณิกา โพธิ์เงินนางอรอนงค์ ศรีมงคลการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
214หนองสนิทวิทยานางสาวฉัตรชฎาพร เงางามนางบรรจงจิต์ ฉายสันติ์, นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูลการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
215ทับโพธิ์พัฒนวิทย์นางสาวชัชฎากร โคตรทองนายพรพนม สานุสันต์การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
216ท่าตูมประชาเสริมวิทย์นางสาวสุนิสา เสาทองคุณครูวิทวัฒน์ คำทุยการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๔
217สำโรงทาบวิทยาคมนางสาวภัทราภรณ์ สิงห์โตทอง นางสาวภัสพิชญ์ชา พัทธ์ประดิษฐ์การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
218ประสาทวิทยาคารนางสาวปนัดดา ชำนาญเนาว์นายไพโรจน์ ก้านอินทร์การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
219บึงนครประชาสรรค์นางสาวศิริพร เจริญยิ่งนายฉัตรชัย ชัยเสนาการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
220สิรินธรนางสาวชวิศา มะลิมาตย์นางสุกัญญา แคนจาการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
221ชุมพลวิทยาสรรค์นางสาวมยุริณ ชมจันทึกนางฉวีวรรณ ศรีโสภาการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
222แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารนางสาวศศิกานต์ วิวาห์สุขนายชัยวัฒน์ ชาติฉลาดการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
223ลานทรายพิทยาคมนางสาวสุวิมล กิ่งเกษนางภรณ์ณภัส จำปาทองการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
224เมืองลีงวิทยานางสาวสุนิสา สุขจิตนางสาวปัญจรัตน์. เรืองไชยวุฒิการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๔
225พนาสนวิทยานางสาวโสรยา บูรณะนายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
226สุรินทร์ราชมงคลนางสาวศาตะนันท์ กะรัมย์นางสาวสุวิภา แสนสุขการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
227สุรินทร์พิทยาคมนางสาวสุภาพร ช่อเพชรนางปาลี พงษ์ศักดิ์ดีการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
228รัตนบุรีนางสาวสุริวิภา สุวรรณพัฒน์นางวิมล สุขนิตย์การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๔
229สวายวิทยาคารนางสาววิไลลักษณ์ เสมอภาคนางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุลการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
230หนองแวงวิทยาคมนางสาวมลฑิรา ปัตตายะโสนางพจมาศ จันทร์โทการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๔
231ธาตุศรีนครนางสาว สุกัญญา ช่องงามนางสาวกัญญารัตน์ สุขบท,นายสุภัญญู ศรีโทการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
232แกศึกษาพัฒนานางสาวกนกวรรณ พิเลิศนางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
233สุรพินท์พิทยานางสาวจิรนันท์ ยืนยาวนางสาวรัตนาภรณ์ กล้าแรงการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
234นาดีวิทยานางสาวอรดา เกษีนางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
235เบิดพิทยาสรรค์นางสาวพิมใจ กันภัยนางพวงทิพย์ สีตะริสุการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
236พรมเทพพิทยาคมนางสาวรัญชิดา พัฒน์กุศลน.ส.ณิชฏิยา แข่งขันการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
237แตลศิริวิทยานางสาวญาดา สาธรนางอรพินท์ สมาธิกุลการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
238ตาเบาวิทยานางสาวสุนิสา เสาว์ใหญ่นายไชยา ต่างประโคนการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
239ห้วยจริงวิทยานางสาวอรวีร์ บุญโกมลนางสาวกันยารัตน์ ปานทองการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
240บัวเชดวิทยานางสาวจิราวรรณ แสงเพ็งนางสาวรุ่งนภา ภูกองชนะการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
241พนมดงรักวิทยานางสาวนริศรา พรมยะมาตร์นางสาวกัญญภัทรสรณ์ ไข่มุกข์การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
242เทพอุดมวิทยานางสาวฉัตรทริดา พันธ์เกียรติ์นางวนิชนันท์ มณฑลการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
243เมืองบัววิทยานายสุทธิพงษ์ นามสุขนางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทองการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
244ท่าสว่างวิทยานางสาวเมธาวี กลีบม่วงนางรัชนี นพพิบูลย์การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
245จอมพระประชาสรรค์นางสาวสุดารัตน์ ทองแม้นนางสาววิภาวี นามเดชการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
246วังข่าพัฒนานางสาวสุนิสา อาจภักดีนางสาวอรญา บำรุงรสการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
247สินรินทร์วิทยานางสาวกัญญารัตน์ รุ่งเรืองนายเชิดศักดิ์ บุญยังการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๔
248แนงมุดวิทยานางสาวนภาพรรณ สุขพินิจนางสาวรัชนก ร่วมสุขการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
249กุดไผทประชาสรรค์นางสาวพิมลดา แจ่มใสนางสาวทิพภาพัชร์ จันทาการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
250กระเทียมวิทยานางสาวปิยะพร เฉลิมรักษ์นายจำปา สุขยาการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
251บุแกรงวิทยาคมนางสาวสุภัชชา ดาศรีนางรุ่งฤดี ไวยศรีแสงการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
252พญารามวิทยานางสาวฑิตฐิตา สำรวมจิตนางสาวกัญญ์ญาณัฎฐ์ วิเศษยุธการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
253ศรีไผทสมันต์นางสาวมณฑาทิพย์ ประคำทองนางพุทธชาติ พนมพงศ์การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
254แร่วิทยานางสาวพรรณพร ทรัพย์มั่นนายประยุทธ วันทาการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๔
255มัธยมทับทิมสยาม 04 นางสาวธิดารัตน์ สดใสนางสาวเกณิกา ชัยชาญการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
256ขนาดมอญพิทยาคมนางสาวมินตรา จันทร์โสรนางสาววิไลพร สินทรัพย์การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
257ศีขรภูมิพิสัยนายขวัญชัย มะโนศรีนางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
258ทุ่งมนวิทยาคารนางสาวรัตนศิริ สวายประโคนนางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๔
259ตานีวิทยานางสาวรสิตา ล้อมนาคนางสาวทิตยาภา บานเย็นการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๔
260โคกยางวิทยานางสาวมัณฑนา อาศัยเมืองนางทิพย์การุนย์ วรรณโยการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๖
261ช้างบุญวิทยานางสาวกนิษฐา น้อยถนอมนางสาวธิดารัตน์ ปัจจาเณย์การเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
262สุรินทร์ภักดีนางสาวกชกร คงรินทร์นางสมควร ชัยเฉลียวการเขียนเรียงความ (ม.๔-๖)ม.๕
263ยางวิทยาคารเด็กหญิงจุฑาทิพย์ กันทำนางวาสนา เพ็ญเดิมพันธ์การย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
264รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเด็กหญิงพรรษชล เจริญยิ่งนางสาวพุดตาล สมศรีการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
265สังขะเด็กชายสหยุทธ ศรีโสภานางสำราญ จันทร์ประเสริฐการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
266สนมวิทยาคารเด็กหญิงทิชาดา มะลิงามนางนารี ตระกูลสุขการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
267มัธยมศรีลำเภาลูนเด็กหญิงวรรณนิสา สุวันลานายพิทักษ์พงษ์ ผาผลการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
268กาบเชิงวิทยาเด็กหญิงวรรณวิสา เจริญทองนางสาวมณียา หาดทราย,นางสาวศิริรัตน์ ธรรมวิเศษการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๑
269วีรวัฒน์โยธินเด็กหญิงมัทนิน เหรียญธีรศักดิ์นางกาญจนา ยุพการณ์การย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
270สุรวิทยาคารเด็กหญิงกรกนก เวลาเกิดนางสาวลาวัณย์ พุจารย์การย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
271โคกตะเคียนวิทยาเด็กหญิงนฤมล ยิ่งเชิดดีนายกิตติพงษ์ พวงสด การย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
272ศรีณรงค์พิทยาลัยเด็กหญิงชวัญชนก ศรีแก้วนางกัญญาภัค คำงามการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
273นารายณ์คำผงวิทยาเด็กหญิงกิตติณัฐ สืบวงค์นางอรอนงค์ ศรีมงคลการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
274หนองสนิทวิทยาเด็กหญิงยุพารัตน์ ทาบุญนางบรรจงจิต์ ฉายสันติ์, นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูลการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
275ท่าตูมประชาเสริมวิทย์เด็กหญิงสิรินาฏ สมรูปคุณครูวิภาพร สิริสุนทรานนท์ คุณครูพรรณิภา มาลีหวลการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
276สำโรงทาบวิทยาคมเด็กหญิงฑาวีณาฐ ไอศวริยาธิปัติ นางเด่นนภา บุตรหินกองการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
277ประสาทวิทยาคารเด็กหญิงชญาดา ยอดเสาดีนางสาวอำไพศรี สืบเทพ และนางสุดใจ คำเกลี้ยงการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
278สิรินธรเด็กหญิงชนิตร์นันท์ สังข์คิรีนางภัทรพร พึ่งชาติการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
279ชุมพลวิทยาสรรค์เด็กหญิงวัลดา ปาสานะโกนางภาวิณี วงษ์เดือนการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
280แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเด็กหญิงกมลรัตน์ สะบู่นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาดการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
281ลานทรายพิทยาคมนางสาวชนิกานต์ อุตมะกูลนางสาวณัฐชยา ศรีฮุยการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
282ตั้งใจวิทยาคมเด็กหญิงธิดารัตน์ สร้อยคำนายธนากร ศรีทองการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
283เมืองลีงวิทยาเด็กหญิงอารยา มะลาไลย์นางสาวสุทธาสินี. สหุนัยการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
284พนาสนวิทยานางสาวทิพวรรณ จั้นเขว้านางสาวสุวิมล พิมพ์เก่าการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
285สุรินทร์พิทยาคมเด็กหญิงสังวาลย์ แก้วพิลานางตุลาลักษณ์ วันแสนการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
286รัตนบุรีเด็กหญิงชญานิศ เสริมแสงนางสาวทิชากร สมรการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
287สวายวิทยาคารเด็กหญิงสุริษา แซ่โล้วนางรัศมี มีพร้อมการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
288หนองแวงวิทยาคมเด็กหญิงอนัญพร บุญพอกนางสาวอรศิริ เจือจันทร์การย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
289ธาตุศรีนครเด็กหญิง จุฑามาศ สุขคุ้มนางสางชุลีพร ศรีงาม,นางสายทอง พรหมประเสริฐการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
290สุรพินท์พิทยาเด็กหญิงริณลดา เงาะปกนางสาวหนึ่งฤทัย ใยเยี่ยมการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
291นาดีวิทยาเด็กหญิงรุ่งนภา มีแก้วนางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ การย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
292เบิดพิทยาสรรค์เด็กหญิงลักษมี ศรพรมนางทิตยาภรณ์ ชาวนาการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
293เชื้อเพลิงวิทยาเด็กหญิงวรัญญา มิ่งสุวรรณนางศุภลักษณ์ แข่งขันการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
294แตลศิริวิทยาเด็กหญิงสุภาวิดา กรวยทองนางสาวนัยญนา อุส่าห์ดีการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
295ห้วยจริงวิทยาเด็กหญิงฤทัยรัตน์ ชุมหอมนายธนพล วงศ์ฉลาดการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
296บัวเชดวิทยาเด็กหญิงศศิกาญจน์ เจียนงามนางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งงามการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
297พนมดงรักวิทยาเด็กหญิงพัชรมัย ทองมนต์นางสาวนุชจรี สืบเพ็งการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
298เมืองบัววิทยาเด็กชายเกียรติศักดิ์ นันทวงศ์นางสาวรุ่งฤทัย หอมไกลการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
299ท่าสว่างวิทยาเด็กหญิงจารุวรรณ ดีสถานนางรัชนี นพพิบูลย์การย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
300จอมพระประชาสรรค์เด็กหญิงชลิตา ยวนรัมย์นางนิชาภา จันทร์เพ็ญการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
301เมืองแกพิทยาสรรค์เด็กหญิงนพรัตน์ เถาโคตรศรีนางสาวกาญจนา ศรีราชการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
302วังข่าพัฒนาเด็กหญิงศิริญญา หงษาแก้วนางสาวอรญา บำรุงรสการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
303สินรินทร์วิทยาเด็กหญิงสุภาพร เงางามนางสาวอมรรัตน์ สายเหนือการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๑
304กระเทียมวิทยานางสาวกานต์สินี พิมพ์จันทร์นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์การย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
305บุแกรงวิทยาคมเด็กหญิงดวงกมล ยอดสิงห์นางวิภาภรณ์ ผมงามการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
306ศรีไผทสมันต์เด็กหญิงปุญญพัฒน์ เสาะสืบงามนายพินิจ เชื้อเพ็งการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
307แร่วิทยาเด็กหญิงสุทัตตา หมายชนะนายขจรศักดิ์ กงล้อมการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
308มัธยมทับทิมสยาม 04 เด็กหญิงวิภาวดี ยงยืนนางจารุดา จิตสะอาดการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
309ขนาดมอญพิทยาคมเด็กหญิงสุชาดา สายมาลย์นางสาววิไลพร สินทรัพย์การย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
310ศีขรภูมิพิสัยเด็กหญิงนฤภัทรสรณ์ คำมานางอรสา บุญยาพงษ์การย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
311นาบัววิทยาเด็กหญิงวนัสนันท์ สีม่วงว่าที่ ร.ต.ดิศานุวัตร ภูแก้วการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๒
312โคกยางวิทยาเด็กหญิงธันยพร เชิดดอกนางทิพย์การุนย์ วรรณโยการย่อความ (ม.๑-๓)ม.๓
313ยางวิทยาคารนางสาววิภาวรรณ สีสว่างนางวาสนา เพ็ญเดิมพันธ์การย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
314รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกนางสาวณัฐณิชา ดวงใจนางสาวพุดตาล สมศรีการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๔
315สังขะนางสาวปริยาภัทร พลศรีนางจารีรัตน์ พลศรีการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
316สนมวิทยาคารนางสาวปุณยาพร สมหวังนางวารุณี หมายสุข การย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
317มัธยมศรีลำเภาลูนนางสาวนางสาวเกดวลิน เทียนทองนางสาวดารารัตน์ พร้อมพรมการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๔
318กาบเชิงวิทยานางสาวมุทิตา แซ่ลิ้มนางสาวศิริรัตน์ ธรรมวิเศษ,นางสาวมณียา หาดทรายการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๔
319วีรวัฒน์โยธินนางสาวปาริชาติ สาวเกลียวนายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
320สุรวิทยาคารนางสาวพัชริดา คงดวงดีนางสุกัญญา สุขยานุดิษฐการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
321ดอนแรดวิทยานางสาวนิรมล คารทองนางสาวมณีรัตน์ เครือสังข์การย่อความ (ม.๔-๖)
322โคกตะเคียนวิทยานางสาวอรษา เหิกขุนทดนายกิตติพงษ์ พวงสด การย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
323ศรีณรงค์พิทยาลัยนายศิรสิทธิ์ ซาตำแยนางกัญญาภัค คำงามการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
324นารายณ์คำผงวิทยานางสาวสุนิสา ไกรคงนางอรอนงค์ ศรีมงคลการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
325หนองสนิทวิทยานางสาวนภาพร ทองแม้นนางบรรจงจิต์ ฉายสันติ์, นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูลการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๔
326ท่าตูมประชาเสริมวิทย์นางสาวธิติกาญจน์ ผาดโผนคุณครูพนม สุวงศ์การย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
327สำโรงทาบวิทยาคมนางสาวสาริกา ดีพลงาม นางเกษมณี ศรสระน้อยการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
328ประสาทวิทยาคารนางสาวณัฐณิชา ต่อดอกนางสาวประวัติศรี อุกอาจการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๔
329สิรินธรนางสาวปรัสรา เชิดสุขนายประสงค์ โสมรัตนานนท์การย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
330ชุมพลวิทยาสรรค์นางสาวณัฐฐาพร ผาเงินนางภาวิณี วงษ์เดือนการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
331แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารนางสาวกัญญารัตน์ อุไรนายชัยวัฒน์ ชาติฉลาดการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
332ลานทรายพิทยาคมนางสาวพีรกานต์ ดอกแก้วนางสาวณัฐชยา ศรีฮุยการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
333ตั้งใจวิทยาคมนายณัฐภูมิ ขำศรีนายธนากร ศรีทองการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๔
334เมืองลีงวิทยานายอาทิตย์ ศาลางามนางสาวสุทธาสินี สหุนัยการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
335พนาสนวิทยานางสาวทอฝัน บรรณการณ์นางสาวสุวิมล พิมพ์เก่าการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
336สุรินทร์ราชมงคลนางสาวอาทิตยา สิงทองนางสาวสุวิภา แสนสุขการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
337สุรินทร์พิทยาคมนางสาวอัญชลี ยิมโมะนางปาลี พงษ์ศักดิ์ดีการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
338รัตนบุรีนางสาวสินีนาฏ จุลรังสีนางวิมล สุขนิตย์การย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
339สวายวิทยาคารนางสาวอินทิรา ชุมกลางนายวีรวัฒน์ ยกดีการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
340หนองแวงวิทยาคมนางสาวเบญพร อินทรมณีนางสาวกันยา พอกพูนการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
341ธาตุศรีนครนางสาวอาริญา ชัยทองนางสาวกัญญารัตน์ สุขบท,นายสุภัญญู ศรีโทการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
342สุรพินท์พิทยานางสาวพนิดา หล่อทองนางสาวรุ่งนภา กมลภพการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
343นาดีวิทยานางสาวรัชนี บุญมากนายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์การย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
344เบิดพิทยาสรรค์นางสาวธัญชนก มีคำนางพวงทิพย์ สีตะริสุการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
345เชื้อเพลิงวิทยานางสาวกัญติมา สกุลเตียวนางศุภลักษณ์ แข่งขันการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๔
346ตาเบาวิทยานางสาวมณฑิรา โยธินทะนายไชยา ต่างประโคนการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
347แตลศิริวิทยานางสาวปาริฉัตร์ เจือจันทร์นางเสาวนีย์ หยิบล้ำการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
348บัวเชดวิทยานางสาวเบ็ญจมาศ มณีศรีนางสาวจิณห์ณณัช สิมมาการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
349พนมดงรักวิทยานายสาธิต พวงจันทร์นางสาวนุชจรี สืบเพ็งการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
350เมืองบัววิทยานางสาวภัทรพร มาอาสานางสาวรุ่งฤทัย หอมไกลการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
351โนนเทพนางสาวฐิตินันท์ ศรีมุ้ยนายปรีชา สีตะแกะการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
352ท่าสว่างวิทยานางสาวเกษราภรณ์ สมุทรทองนางรัชนี นพพิบูลย์การย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
353จอมพระประชาสรรค์นางสาวจิรัชญ์ลดา ตลับทองนางทัศนีพร โคหาจักรการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๔
354วังข่าพัฒนานางสาวสุวนันท์ สิงห์ฉลาดนางสาวอรญา บำรุงรสการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
355สินรินทร์วิทยานางสาวศิรินภา จารัตน์นางสาวสุพรรณี สุขประผลการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๔
356กระเทียมวิทยานายหฤทย์ดนัย เจริญรัฒน์นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์การย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
357บุแกรงวิทยาคมนางสาวอลิสา ดาศรีนางรุ่งฤดี ไวยศรีแสงการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
358ศรีไผทสมันต์นางสาวอลิษา ดาวโรยรัมย์นางพุทธชาติ พนมพงศ์การย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
359แร่วิทยานางสาวสาวิตรี กาลเจริญนายขจรศักดิ์ กงล้อมการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
360มัธยมทับทิมสยาม 04 นางสาวสุชาดา ชะบาทองนางสาวเกณิกา ชัยชาญการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๔
361ขนาดมอญพิทยาคมนางสาวอินทิรา บุญเป็นนางสาววิไลพร สินทรัพย์ การย่อความ (ม.๔-๖)ม.๕
362ศีขรภูมิพิสัยนางสาวสิริลักษณ์ ดัชถุยาวัตรนางสาวอนงค์ แซ่โง้วการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
363นาบัววิทยานางสาวจันทิมา แก้วแบนว่าที่ ร.ต.ดิศานุวัตร ภูแก้วการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๔
364ทุ่งมนวิทยาคารนางสาวฐิตินันท์ กิจเจริญนางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์การย่อความ (ม.๔-๖)ม.๔
365ตานีวิทยานายฉัตรดนัย ขันศรีนางสาวทิตยาภา บานเย็นการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๖
366ทุ่งกุลาพิทยาคมนางสาวศรีประภา แสงภาว่าที่ร้อยตรี กฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดีการย่อความ (ม.๔-๖)ม.๔
367ยางวิทยาคารเด็กชายจักรพันธ์ บุญมากนายประสิทธิชัย ชัยชนะกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๒
368รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเด็กหญิงยุวดี กล้าจงยิ่งนางสาวสุพัตรา สมพันธ์กลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
369สังขะเด็กหญิงสุกัญญา โมอินนางภรชนก ใจศีลกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
370สนมวิทยาคารเด็กหญิงหยาดพิรุณ ใจรักษ์นางนงลักษณ์ พสุนนท์กลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
371มัธยมศรีลำเภาลูนเด็กชายพีระพัฒน์ ผมนะรานางสาวดารารัตน์ พร้อมพรมกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
372กาบเชิงวิทยาเด็กหญิงศศินา ิือินนอกนางกาญจนา ทองวิจิตรกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
373ไทรแก้ววิทยาเด็กหญิงปนัดดา เกษประทุมนางสาวจิราพร ยอดพรหมกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
374วีรวัฒน์โยธินเด็กหญิงเพลงพิณ เกลียวทองนางนันทนา วัฒนะรัตน์กลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
375สุรวิทยาคารเด็กหญิงทิตยา ใจกล้านางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้วกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
376ศรีณรงค์พิทยาลัยเด็กหญิงศศิยากร แก่นตานางกัญญาภัค คำงามกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
377นารายณ์คำผงวิทยาเด็กหญิงพรนิภา คุณเลิศนายสามารถ ศรีมงคลกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๒
378หนองสนิทวิทยาเด็กหญิงสิริภา ไวฉลาดนางบรรจงจิต์ ฉายสันติ์, นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูลกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๒
379ท่าตูมประชาเสริมวิทย์เด็กหญิงพัชรมัย หอมเนียมคุณครูคิดลึก สังข์สาลี คุณครูจันทิมา แก้วอรสารกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๒
380สำโรงทาบวิทยาคมเด็กหญิงณัฐกานต์ หัสนานายอนุวัฒน์ แก้วลอย กลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๒
381ปราสาทเบงวิทยาเด็กหญิงวริษา สำรวมจิตรนายวราวุธ อุส่าห์ดีกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
382ประสาทวิทยาคารเด็กหญิงธิดารัตน์ กองเงินนางจันทรา ชื่อดำรงรักษ์และนายยุทธภูมิ มีพรหมดีกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
383สิรินธรเด็กหญิงปภานิจ ทองเทือกนางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุชกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
384ชุมพลวิทยาสรรค์เด็กหญิงสุภัทรตรา เสียงดีนางกุลธนันท์ คุณมาศกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
385แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเด็กชายพเยาว์ เวรุนาทรนางอำนวยพร มูลศาสตร์กลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๒
386ลานทรายพิทยาคมเด็กชายชาญชัย แสนดีนางภรณ์ณภัส จำปาทองกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๒
387เมืองลีงวิทยาเด็กหญิงสุดารัตน์ เฉลียวฉลาดนางสาวปัญจรัตน์. เรืองไชยวุฒิกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
388พนาสนวิทยานางสาวกนกวรรณ กุลรัตน์นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยกุลกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
389รัตนบุรีเด็กหญิงธาริสา โพธิ์อ่อนนางสาวจินตนา พิกุลแก้วกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
390สวายวิทยาคารเด็กหญิงชไมพร มูลวันนางรัศมี มีพร้อมกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๒
391หนองแวงวิทยาคมเด็กชายภูวนาท นิสัยดีนางพจมาศ จันทร์โทกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
392ธาตุศรีนครเด็กหญิงรวินทร์นิภา สวยสะอาดนางสาวชุลีพร ศรีงาม,นายสุภัญญู ศรีโทกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๒
393สุรพินท์พิทยาเด็กหญิงทิพย์วารี ทรงศรีม่วงนางกัตติกา คำอินทร์กลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
394นาดีวิทยาเด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุรินทร์งามนายวันชัย พิงภูงากลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
395แตลศิริวิทยาเด็กหญิงชุติกาญจน์ บรรลือทรัพย์นางสาวสุดารัตน์ สูงพิมพ์กลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๒
396บัวเชดวิทยาเด็กหญิงจีราภรณ์ รักยิ่งนางสาวรุ่งนภา ภูกองชนะกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
397เทพอุดมวิทยาเด็กหญิงศิรภัสสร คำพรนางสาวจิดาภา ปัดภัยกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
398เมืองบัววิทยาเด็กหญิงปวีณา เอื้อนไธสงนางสาวรุ่งฤทัย หอมไกลกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
399ท่าสว่างวิทยาเด็กหญิงกฤติยา เหลือชีพนางรัชนี นพพิบูลย์กลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
400จอมพระประชาสรรค์เด็กชายอภิรักษ์ รัตนะดีนางสาวจิตใส จินดาศรีกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๒
401เมืองแกพิทยาสรรค์เด็กหญิงเหมรัตน์ ใจใหญ่นายพรส สดับสารกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๒
402กระเทียมวิทยานางสาวอลิษา พลแสนนายนิรุต แข็งกล้ากลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
403ขนาดมอญพิทยาคมเด็กหญิงสุธีธิดา ตวงบุญนางสาวมณีรัตน์ สุขดีกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
404ศีขรภูมิพิสัยเด็กหญิงสิริมา แกมกล้านางสาวมะลิ สำคัญยิ่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๓
405สุรินทร์ภักดีเด็กหญิงนันทิญา คชแก้วนางสาวอรไท ทิมทองกลอนสุภาพ (กลอนแปด) (ม.๑-๓)ม.๑
406ยางวิทยาคารนางสาวมนทิกาน หอมสมบัตินายประสิทธิชัย ชัยชนะอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๔
407รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกนายวรากรณ์ กาบทองนางสาวสุพัตรา สมพันธ์อินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
408สังขะนายรติพงศ์ เจือจันทร์นายไพโรจน์ แสนพันธ์อินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
409สนมวิทยาคารนางสาวฐิติยากร มากอินทร์นางนงลักษณ์ พสุนนท์อินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
410มัธยมศรีลำเภาลูนนางสาวปรีญารัตน์ รูปคุ้มนายพิทักษ์พงษ์ ผาผลอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๔
411กาบเชิงวิทยานายอภิวัฒน์ อินทร์สำราญนางสาวปุญญาภา วันดีอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
412สุรวิทยาคารนายจักรินทร์ บุญเลิศนางอนงค์นาฏ จันทาอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
413ศรีณรงค์พิทยาลัยนางสาวนิสา ประทุมวันนางสาวภาวิณี สมสุขอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
414นารายณ์คำผงวิทยานางสาวสุธิดา สุขจิตต์นายสามารถ ศรีมงคลอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๔
415หนองสนิทวิทยานางสาวนภัสสร หวังผลนางบรรจงจิต์ ฉายสันติ์, นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูลอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
416ท่าตูมประชาเสริมวิทย์นางสาวณัฐกาญจน์ พรมเทศคุณครูคิดลึก สังข์สาลีอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๕
417สำโรงทาบวิทยาคมนางสาวสรารัตน์ วิยาสิงห์ นายอนุวัฒน์ แก้วลอย อินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
418ประสาทวิทยาคารนางสาวอัมพวรรณ สุรสอนนายประวิทย์ วงษ์เก่าอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
419สิรินธรนางสาวจิตติกานต์ พิมพ์น้อยนางมณี นรสารอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๕
420ชุมพลวิทยาสรรค์นางสาวอารียา บุญมีนายโกศล วงษ์สุนทรอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๕
421แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารนางสาวณัฐธิดารัตน์ บุญสุยานางอำนวยพร มูลศาสตร์อินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
422ลานทรายพิทยาคมนางสาวนภัสวรรณ แก้วลุนนางภรณ์ณภัส จำปาทองอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
423เมืองลีงวิทยานางสาวสโรชา ยืนยาวนางสาวปัญจรัตน์. เรืองไชยวุฒิอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๕
424พนาสนวิทยานางสาวธัญชนก แข็งกล้านายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยกุลอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๕
425รัตนบุรีนายภีรชาญ ภักดีนางสาวจินตนา พิกุลแก้วอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
426สวายวิทยาคารนายธีรภัทร์ เหมือนพร้อมนายวีรวัฒน์ ยกดีอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
427หนองแวงวิทยาคมนางสาวจุฑาพร ประเสริฐสังข์นางสาวอรศิริ เจือจันทร์อินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
428แกศึกษาพัฒนานางสาวเกศมณี นามพิชัยนางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
429ธาตุศรีนครนางสาวนรินทร หอมไสย์นางสาวกัญญารัตน์ สุขบท,นายสุภัญญู ศรีโมอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
430สุรพินท์พิทยานางสาวกมลรัตน์ ศุภมงคลเจริญนางสาวประคอง พันธ์โนลาอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
431นาดีวิทยานางสาวณัฐริย์การ์ แจ้งโรจน์นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์อินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
432เบิดพิทยาสรรค์นางสาวจันทร์นภา เจริญสุขนางพวงทิพย์ สีตะริสุอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๔
433แตลศิริวิทยานายธนาวัฒน์ ใจเกษมนางอรพินท์ สมาธิกุลอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๕
434บัวเชดวิทยานางสาวกาญจนา สุดสวาทนางสาวดำเนิน ยิ่งหาญอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
435ท่าสว่างวิทยานางสาวสุปรียา ผสมสีนางรัชนี นพพิบูลย์อินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
436จอมพระประชาสรรค์นางสาวสุธิตา ดาศรีนางทัศนีย์ สีลาตรีอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
437กุดไผทประชาสรรค์นายอนุวัฒน์ เรืองจาบนางสาวทิพภาพัชร์ จันทาอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๔
438กระเทียมวิทยานางสาวธิดารัตน์ พุ่มรีนายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุลอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
439ศรีไผทสมันต์นางสาวกุลจิรา ศรีแก้วนางพุทธชาติ พนมพงศ์อินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
440ขนาดมอญพิทยาคมนางสาวศรีจิตรา ม่วงงามนางสาวอัมพร บุญขาวอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๔
441ศีขรภูมิพิสัยนายกิติศักดิ์ ภูเขียวนายวิชัย จันทร์สอนอินทรวิเชียรฉันท์ (ม.๔-๖)ม.๖
442สุรินทร์ภักดีเด็กหญิงอารยา สายน้อยนางสมควร ชัยเฉลียวพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
443ยางวิทยาคารเด็กหญิงนิรัชชา แว่นตาดีนางสาวราตรี เจือจันทร์พินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
444รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเด็กหญิงเกวลิน ขาวงามนางสาวณภัทร มณีล้ำพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
445สังขะเด็กหญิงสุภาวิตา สีบานเย็นนายมนัส ดีพร้อมพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
446สนมวิทยาคารเด็กหญิงวรัญญา ศรีจันทร์นางสาวชุติมา สอนบุญทองพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
447มัธยมศรีลำเภาลูนนางสาวกัณทิชา ลำดวนหอมนายพิทักษ์พงษ์ ผาผลพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
448กาบเชิงวิทยาเด็กหญิงณัฏฐา ภากันนางวรรณภา ปลุกใจหาญ,นางสาวมณียา หาดทรายพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๑
449วีรวัฒน์โยธินเด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีทองสุขนายธีรวีร์ พรหมพัชรพลพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
450สุรวิทยาคารเด็กหญิงเธียรขวัญ ปะทะขีนังนางสาวอาทิตยา ดุชถุยาวัตรพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
451ดอนแรดวิทยาเด็กหญิงสุพัตรา สิงห์คำนางสาวธนิดา ศรีลาชัยพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)
452ศรีณรงค์พิทยาลัยเด็กหญิงอทิตยา พิศกนางสาวภาวิณี สมสุขพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
453ทับโพธิ์พัฒนวิทย์นางสาววิลัยลักษณ์ สุขสนั่นนายพรพนม สานุสันต์พินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
454นารายณ์คำผงวิทยาเด็กหญิงภัทรอนงค์ ขันงามนางวชิราภรณ์ มั่นคงพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
455หนองสนิทวิทยาเด็กชายธิเบธ ทานงามนางบรรจงจิต์ ฉายสันติ์, นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูลพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
456ท่าตูมประชาเสริมวิทย์เด็กหญิงณัฐสุภา มีนามคุณครูมลิสา แก้วสิมมา คุณครูเบญจวรรณ พอกพูนพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
457สำโรงทาบวิทยาคมเด็กหญิงสุรินทร์พร บุญเต็ม นางสาวสุวคนธ์ ทองแม้น พินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
458บึงนครประชาสรรค์เด็กหญิงปวีณา ทองนำนายฉัตรชัย ชัยเสนาพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
459ประสาทวิทยาคารเด็กหญิงสุนิสา บุญมากนางสาวจิราพร เกษามาพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
460สิรินธรเด็กหญิงรินลฌา เรียงเงินนางยอแสง จันทร์เสนพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
461ชุมพลวิทยาสรรค์เด็กหญิงกมลพร วังงามนางสาววิไลรัตน์ ภามนตรีพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
462ตั้งใจวิทยาคมเด็กหญิงอรรัมภา แสวงสุขนายธนากร ศรีทองพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
463แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเด็กหญิงกรวรรณ แก้วเกลียวนางอำนวยพร มูลศาสตร์พินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
464ลานทรายพิทยาคมนางสาวณัฐธิดา ใจกล้านางภรณ์ณภัส จำปาทองพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
465เมืองลีงวิทยาเด็กหญิงธนาภรณ์ หอมขจรนางสาวโสมวรรณ ประสมพลพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
466พนาสนวิทยานางสาวพรไพลิน ใยดีนางสาวสุวิมล พิมพ์เก่าพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
467สุรินทร์ราชมงคลเด็กหญิงณภัทร สุขร่วมนางเสาวคนธ์ รู้รักษาพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
468สุรินทร์พิทยาคมเด็กหญิงกุลยา ทองฝอยนางตุลาลักษณ์ วันแสนพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
469รัตนบุรีนางสาวพัชรมณฑ์ สระแก้วนางสาวสุจิตรา กะการดีพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
470สวายวิทยาคารเด็กหญิงนิตยา ปานะโปยนายวีรวัฒน์ ยกดีพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
471หนองแวงวิทยาคมเด็กหญิงกนกพร มลัยพันธุ์นางสาวกันยา พอกพูนพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
472ธาตุศรีนครเด็กหญิงภัทราภรณ์ภัทราภรณ์เชษฐ์พงษ์ แซ่จึ่งนางสาวชุลีพร ศรีงาม,นางสายทอง พรหมประเสริฐพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
473สุรพินท์พิทยาเด็กหญิงฐณิชา ปัญญาเหลือนางสาวอรวรรณ ต่อยอดพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
474นาดีวิทยาเด็กชายธรรมสรณ์ บุญเยี่ยมนางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
475พรมเทพพิทยาคมเด็กหญิงชนัญชิดา สุขสนิทน.ส.ณิชฏิยา แข่งขันพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
476เบิดพิทยาสรรค์เด็กหญิงวิจิตรานุช จันทเกษนางทิตยาภรณ์ ชาวนาพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
477เชื้อเพลิงวิทยาเด็กหญิงปิยดา แสนพยุหะนางศุภลักษณ์ แข่งขันพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
478แตลศิริวิทยาเด็กหญิงอทิตตา เสนาะเสียงนางสาวนัยญนา อุส่าห์ดีพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
479ห้วยจริงวิทยาเด็กชายวัฒนา ผดาวัลย์นางสาวกันยารัตน์ ปานทองพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
480บัวเชดวิทยาเด็กหญิงวรรณษา อุดมเดชนางสาววัลลภา ภูมิสูงพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
481พนมดงรักวิทยาเด็กหญิงปนิดา แจ่มใสนายสุทธิพงษ์ ปินะถาพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
482เมืองบัววิทยาเด็กหญิงขวัญนภัทร เมาหวลนางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทองพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
483โนนเทพเด็กหญิงวาสนา สิงจานุสงค์นายปรีชา สีตะแกะพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
484ท่าสว่างวิทยาเด็กหญิงเจนจิรา มณีสดนางรัชนี นพพิบูลย์พินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
485จอมพระประชาสรรค์เด็กหญิงวาณิชา งามสง่านางสาวสุพรรณี ขาวงามพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
486ขวาวใหญ่วิทยาเด็กหญิงดาราวรรณ ภูคลังนายดำเนิน ว่าดีพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๑
487เมืองแกพิทยาสรรค์เด็กหญิงภัทรมัย หงส์ทองนางสาวกาญจนา ศรีราชพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
488พระแก้ววิทยาเด็กหญิงณัฐวรากรณ์ บุญเฉลยครูพรรณชนก ภูมิพันธ์พินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
489วังข่าพัฒนาเด็กหญิงสุพัตรา กะการดีนางสาวอรญา บำรุงรสพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
490โชคเพชรพิทยาเด็กหญิงวนิสา ไชโยนางรัตติยา ภิญโญภาพพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
491สินรินทร์วิทยาเด็กหญิงจิราพร ดมหอมนางสาวอมรรัตน์ สายเหนือพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
492บุแกรงวิทยาคมเด็กหญิงศุทธินี ชาวสวนนางชนิภา สำราญสุขพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
493กระเทียมวิทยาเด็กชายอิสระพงษ์ สุขดีนางสาวจิระนันท์ นนทะบุตรพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
494แร่วิทยาเด็กชายชัยวัฒน์ ทันดีนายขจรศักดิ์ กงล้อมพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
495มัธยมทับทิมสยาม 04 เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีเหมาะนางจารุดา จิตสะอาดพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
496ขนาดมอญพิทยาคมเด็กชายสุกฤษฎิ์ เชิดโฉมนางสาวกฤติญา เทียนชัยพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
497ศีขรภูมิพิสัยเด็กหญิงธมลวรรณ สำนักนิตย์นายธราดล บุญยาพงษ์พินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
498นาบัววิทยาเด็กชายศุภกร หาญเสมอว่าที่ ร.ต.ดิศานุวัตร ภูแก้วพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๒
499ช้างบุญวิทยาเด็กหญิงวัฒนากร เสาวะโรนางสาววีร์รินทร์ จันทร์ศรีพินิจวรรณคดี (ม.๑-๓)ม.๓
500สุรินทร์ภักดีนางสาวศิริพรสวรรค์ รินหมู่ดีนางสมควร ชัยเฉลียวพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕
501ยางวิทยาคารนางสาวอรัญญา พวงประยงค์นายประสิทธิชัย ชัยชนะพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
502รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกนางสาวสุรีย์ กลุตกำนางชญานันท์ สันตะโภคพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๔
503สังขะนายเอกอธิป อินทรนุชนางศิริพร ศรีน้อยพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
504สนมวิทยาคารนางสาวอนุชล มหาวันนายนนธยา หาญมานพพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
505มัธยมศรีลำเภาลูนนางสาวมุทิตา เเสงเรืองนางสาวดารารัตน์ พร้อมพรมพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
506กาบเชิงวิทยานางสาวสุกัญญา วันดีนางสาวปุญญาภา วันดีพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕
507วีรวัฒน์โยธินนายธณัชวัจน์ หวังหิรัญกุลนายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
508สุรวิทยาคารนางสาวเนื้อทอง จันทร์ครบนางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีลพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
509ดอนแรดวิทยานางสาวอลิษา จันจิตรนางสาววิมลนาฏ วิทูรางกูรพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)
510ศรีณรงค์พิทยาลัยนางสาวชมพูนุช ภาสดานางสาวภาวิณี สมสุขพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๔
511ทับโพธิ์พัฒนวิทย์นางสาวอารีย์ ตากพริ้งนายพรพนม สานุสันต์พินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
512นารายณ์คำผงวิทยานางสาวชฎาพร เฉวียงวาดนางวชิราภรณ์ มั่นคงพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕
513หนองสนิทวิทยานางสาววิสินี ไกรเพชรนางบรรจงจิต์ ฉายสันติ์, นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูลพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕
514ท่าตูมประชาเสริมวิทย์นางสาวสุชาดา สืบสามคุณครูประภา แข่งขันพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
515สำโรงทาบวิทยาคมนางสาวสุพิชชา นามขันธ์ นายทวีศักดิ์ แสนศรีพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕
516ปราสาทเบงวิทยานางสาวสุดารัตน์ รสหอมนางสาวอรุณโรจน์ ทวีเหลือพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
517บึงนครประชาสรรค์นางสาววรรณษา ยิ่งเรงเริงนายฉัตรชัย ชัยเสนาพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๔
518ประสาทวิทยาคารนายชยากร สุขพินิจนายยุทธภูมิ มีพรหมดีและนางนิภา บุตรภักดีธรรมพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
519สิรินธรนางสาวกุลิสรา ชิณภานางอสิพร ไชยเทพพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๔
520ชุมพลวิทยาสรรค์นางสาวอโรชา พุดซานางสาววิไลรัตน์ ภามนตรีพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
521แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารนางสาวศศิประภา ไทยยิ่งนางอำนวยพร มูลศาสตร์พินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
522ลานทรายพิทยาคมนางสาวทิชาภรณ์ ลักขษรนางสาวณัฐชยา ศรีฮุยพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
523เมืองลีงวิทยานางสาวนาราลักษณ์ ทองเกลี้ยงนางสาวโสมวรรณ. ประสมพลพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
524พนาสนวิทยานางสาวสายพิน จันทร์ชื่นนางสาวสุวิมล พิมพ์เก่าพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
525สุรินทร์พิทยาคมนางสาวจิตรลัดดา ทองฝอยนางปาลี พงษ์ศักดิ์ดีพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕
526รัตนบุรีนางสาวเขมิสรา ไหมทองนางสาวสุจิตรา กะการดีพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕
527สวายวิทยาคารนายเอกภพ สมพริ้งนายวีรวัฒน์ ยกดีพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
528หนองแวงวิทยาคมนางสาวกนกพร คูณหารนางพจมาศ จันทร์โทพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕
529ธาตุศรีนครนางสาววิรดา จินาวัลย์นายสุภัญญู ศรีโท,นางสาวกัญญารัตน์ สุขบทพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
530สุรพินท์พิทยานางสาวแคทรินทร์ ผิวดีนายสมิท นพเก้าพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
531นาดีวิทยานางสาวศิริตา อยู่ดีรัมย์นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
532พรมเทพพิทยาคมนางสาวสุชาดา ระยาย้อยน.ส.ณิชฏิยา แข่งขันพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
533เบิดพิทยาสรรค์นางสาวบุษยมาศ โอชานางพวงทิพย์ สีตะริสุพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
534เชื้อเพลิงวิทยานางสาวปรียา หาญเมืองนางศุภลักษณ์ แข่งขันพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๔
535แตลศิริวิทยานางสาววราภรณ์ จอมหงษ์นางเสาวนีย์ หยิบล้ำพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
536ห้วยจริงวิทยานายจักรพรรดิ์ สีนิลนางสาวกันยารัตน์ ปานทองพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๔
537บัวเชดวิทยานางสาวดวงขวัญ พันธ์เกียรตินายพรมมา สวาศรีพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๔
538พนมดงรักวิทยานายสหัสวรรษ พิมพ์เก่านายสุทธิพงษ์ ปินะถาพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
539เมืองบัววิทยานางสาวศศิวิมล สิงห์สนั่นนางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทองพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
540โนนเทพนางสาวจิราภรณ์ เหลาบุญมานายปรีชา สีตะแกะพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
541ท่าสว่างวิทยานางสาวสุวนันท์ เกิดทรัพย์นางรัชนี นพพิบูลย์พินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
542จอมพระประชาสรรค์นางสาว ศรีลัดดา ศาลางามนางสิริรัตน์ ขุมทองพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
543เมืองแกพิทยาสรรค์นางสาวกนกวรรณ ไกรเพชรนางสาวกาญจนา ศรีราชพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕
544พระแก้ววิทยานางสาวสุพัตรา เที่ยงทัศน์ครูวรานิษฐา รัตนพันธ์พินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
545วังข่าพัฒนานายนิตยา สุขแน่นนางสาวอรญา บำรุงรสพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
546โชคเพชรพิทยานางสาวสุวรรณา พะนอนเขตนางวรรณา วิมลศาสตร์พินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕
547สินรินทร์วิทยานายสุวินทวงศ์ เสาวรารักษ์นางสาวสุพรรณี สุขประผลพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
548แนงมุดวิทยานางสาวรุ่งนภา กมลนางมัจฉารัตน์ พรหมมาพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕
549บุแกรงวิทยาคมนางสาวสุนิสา ชัยเชิดชูนางรุ่งฤดี ไวยศรีแสงพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
550กระเทียมวิทยานายกฤษณะ เล็งหานางสาวจิระนันท์ นนทะบุตรพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕
551แร่วิทยานางสาวสุวนันท์ ใจตรงสัตย์นายขจรศักดิ์ กงล้อมพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
552มัธยมทับทิมสยาม 04 นางสาวชุติมน เพ็งพิศนางสาวเกณิกา ชัยชาญพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
553ขนาดมอญพิทยาคมนางสาวสุดารัตน์ บุญแจกนางสาวกฤติญา เทียนชัยพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๖
554ศีขรภูมิพิสัยนายภูมินทร์ เกณสาคูนางสาวงามจิตร สมงามพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๔
555นาบัววิทยานางสาวสุภัสสร กงจักรว่าที่ ร.ต.ดิศานุวัตร ภูแก้วพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๔
556ตานีวิทยานางสาวชลลดา แถบเดียวนางสาวอภิญญา สุธรรมพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕
557ทุ่งกุลาพิทยาคมนายจิรพงษ์ ประดาสุขว่าที่ร้อยตรี กฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดีพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๔
558ช้างบุญวิทยานางสาวพรพรรณ อันวิเศษนางสาววีร์รินทร์ จันทรศรีพินิจวรรณคดี (ม.๔-๖)ม.๕